sikana

Čo robiť proti šikane na školách

Štátna školská inšpekcia vydala vo februári 2022 stručné desaťbodové odporúčania prevencie šikanovania na školách. Tým reflektovala nielen na zvýšenú mieru šikany, najmä kyberšikany, ale aj na medializované prípady šikany medzi žiakmi, ktoré prerástli až do fyzických útokov s trestnoprávnymi následkami pre hlavných aktérov šikany.

Top 10 preventívnych odporúčaní proti šikanovaniu na školách

  1. Konštituovať školu „priateľskú k deťom“
  2. Eliminovať preventívnymi opatreniami výskyt rizikového správania sa žiakov
  3. Využívať strategický potenciál výchovného poradcu a koordinátora prevencie
  4. Poskytovať pomoc a podporu ohrozeným žiakom
  5. Zapájať žiakov do diania školy
  6. Nabádať žiakov k rešpektovaniu pravidiel
  7. Vzdelávať žiakov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia
  8. Podporovať zmysluplné možnosti trávenia voľného času
  9. Podporovať profesijný rozvoj zamestnancov v súlade s potrebami školy
  10. Spolupracovať so zákonnými zástupcami žiakov

Kompletný materiál aj s popisom jednotlivých odporúčaní nájdete na oficiálnom webe Štátnej školskej inšpekcie.

Školská a rovesnícka mediácia

Účinným nástrojom na zmiernenie alebo elimináciu konfliktov medzi žiakmi a prevenciu šikany na školách predstavujú tiež programy školskej a rovesníckej mediácie.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dlhodobo a pravidelne odporúča školám uplatňovať v edukácii pozitívnu motiváciu, využívať rôzne formy povzbudzovania žiakov k zlepšovaniu výkonu, zavádzať program rovesníckej mediácie.[1]

Rovnako odporúča zriaďovateľom a riaditeľom, aby pri riešení sporov pred súdnym konaním sa pokúsili vyriešiť spor mimosúdne a využili mediáciu v zmysle zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zároveň odporúčame, aby sa v oblasti riešenia konfliktov využívalo vzdelávanie v školskej mediácii ako účinnej metódy riešenia konfliktov cestou dohody.

V súčasnosti už existuje množstvo aktívnych mediátorov poskytujúcich vzdelávanie a podporu školám pri zavádzaní školskej a rovesníckej mediácie.

Rovnako je dostupná hodnotná literatúra na tému školskej a rovesníckej mediácie.

[1] PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÉ POKYNY na školský rok 2019/2020 https://www.minedu.sk/data/att/14770.pdf alebo Sprievodca školským rokom 2020/2021, vydaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

_

O autorovi

_

JUDr. Martin Biskupič

mediátor

Vzdelanie

Právnická fakulta Trnavskej Univerzity v Trnave – JUDr.

Právnická fakulta Univerzity Komenského – Mgr.

Osvedčenia

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského – osvedčenie mediátor

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – osvedčenie na výkon činnosti sprostredkovateľa kolektívnych sporov

Pracovné skúsenosti

Implementačná agentúra Ministerstva práca, sociálnych vecí a rodiny SR – expert (implementácia zákona č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce)

Ministerstvo vnútra SR – právny expert – pomoc obetiam trestných činov

Slovenská inovačná a energetická agentúra – vedúci právneho oddelenia

Slovenská obchodná inšpekcia – inšpektor/metodik

Spôsob vedenia mediácie

Facilitatívny mediačný štýl, s cieľom uľahčenia komunikácie medzi sporovými stranami, s možným prechodom do evaluácie (hodnotenia, prekladania návrhov riešenia sporu) vo vhodných prípadoch. To všetko iba za predpokladu zachovania nestrannosti a nezávislosti, obojstranného súhlasu strán sporu a odbornej kompetencie v danej oblasti.

Jazyk

Slovenčina

Angličtina

Druhy sporov

Občianske spory

Pracovné spory

Rodinné spory

Obchodné spory

Spory v súvislosti s kolektívnym vyjednávaním

Cenník

Výzva na mediáciu 89€

Konzultácie a poradenstvo 49 €/hod.

Mediačný audit 79 €/hod.

Mediačné konanie 89 €/hod.

Mediátor + špecialista 119 €/hod.