JUDr. Martin Biskupič

mediátor

Aktuálne pôsobenie

Nezávislý mediátor – mediačná kancelária BISKUPIČ & CO., registrovaný Ministerstvom spravodlivosti SR v registri mediátorov podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii

Mediátor WIPO – registrovaný Arbitrážnym a mediačným centrom Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO arbitration and mediation center)

Sprostredkovateľ pre kolektívne spory – registrovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR podľa zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní

Lektor programu „Mediátor“ – Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania

Štatutárny zástupca mediácia.online o. z. 

Člen Správnej rady Asociácie rodinných mediátorov Slovenska

Vzdelanie

Právnická fakulta Trnavskej Univerzity v Trnave – JUDr.

Právnická fakulta Univerzity Komenského – Mgr.

Osvedčenia

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského – osvedčenie mediátor

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – osvedčenie na výkon činnosti sprostredkovateľa kolektívnych sporov

Akadémia humanitných a medzikulturálnych štúdií Edith Steinovej, n.o. – osvedčenie LEKTOR

Akadémia Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO ACADEMY) – Arbitrážne a Mediačné konanie podľa pravidiel WIPO, certifikát

Akadémia Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO ACADEMY) – Všeobecný kurz duševného vlastníctva, certifikát

Predchádzajúce pracovné skúsenosti

Implementačná agentúra Ministerstva práca, sociálnych vecí a rodiny SR – expert (implementácia zákona č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce)

Ministerstvo vnútra SR – právny expert – pomoc obetiam trestných činov

Slovenská inovačná a energetická agentúra – vedúci právneho oddelenia

Slovenská obchodná inšpekcia – inšpektor/metodik

Spôsob vedenia mediácie

Facilitatívny mediačný štýl, s cieľom uľahčenia komunikácie medzi sporovými stranami, s možným prechodom do evaluácie (hodnotenia, prekladania návrhov riešenia sporu) vo vhodných prípadoch. To všetko iba za predpokladu zachovania nestrannosti a nezávislosti, obojstranného súhlasu strán sporu a odbornej kompetencie v danej oblasti.

Jazyk

Slovenčina

Angličtina

Druhy sporov

Občianske spory

Pracovné spory

Rodinné spory

Obchodné spory

Spory v súvislosti s kolektívnym vyjednávaním

Cenník

Aktuálny cenník mediátora nájdete na webe www.martinbiskupic.sk/cennik

Najnovšie príspevky mediátora