zoznam mediátorov

Zoznam mediátorov zapojených v projekte ADR

 

Ministerstvo spravodlivosti SR vytvorilo v rámci projektu posilnenia ADR (alternative dispute resolution/alternatívne riešenie sporov) dočasný zoznam mediátorov[1], ktorí prejavili záujem o vykonávanie mediácie v sporoch, ktoré boli predložené na rozhodnutie súdu.

Tento zoznam mediátorov nenahrádza register mediátorov vedený ministerstvom a nejde ani o mediátorov, ktorí boli vysúťažení ministerstvom vo verejnom obstarávaní a ktorí majú poskytovať bezplatné mediácie.[2]

V zozname mediátorov je približne 10 % mediátorov z celkového počtu registrovaných mediátorov, čo reflektuje na potrebu lepšej orientácie súdov, odborníkov aj verejnosti z dôvodu neaktívnosti registrovaných mediátorov. Zoznam má byť pravidelne aktualizovaný na základe žiadostí mediátorov o zapísanie alebo vyčiarknutie.

Názov projektu: Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike

Kód projektu v ITMS2014+: 314021AJI2

[1] https://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Civilne-pravo/Mediatori/Uvod.aspx

[2] https://projekty.justice.sk/sk/projekty/budovanie-a-posilnenie-alternativneho-riesenia-sudnych-sporov-prostrednictvom-mediacie-a-efektivneho-vyuzivania-nastrojov-restorativnej-justicie-v-slovenskej-republike/

_

O autorovi

_

JUDr. Martin Biskupič

mediátor

Vzdelanie

Právnická fakulta Trnavskej Univerzity v Trnave - JUDr.

Právnická fakulta Univerzity Komenského - Mgr.

Osvedčenia

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského - osvedčenie mediátor

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - osvedčenie na výkon činnosti sprostredkovateľa kolektívnych sporov

Akadémia humanitných a medzikulturálnych štúdií Edith Steinovej, n.o. – osvedčenie LEKTOR

Pracovné skúsenosti

Implementačná agentúra Ministerstva práca, sociálnych vecí a rodiny SR - expert (implementácia zákona č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce)

Ministerstvo vnútra SR - právny expert - pomoc obetiam trestných činov

Slovenská inovačná a energetická agentúra - vedúci právneho oddelenia

Slovenská obchodná inšpekcia - inšpektor/metodik

Spôsob vedenia mediácie

Facilitatívny mediačný štýl, s cieľom uľahčenia komunikácie medzi sporovými stranami, s možným prechodom do evaluácie (hodnotenia, prekladania návrhov riešenia sporu) vo vhodných prípadoch. To všetko iba za predpokladu zachovania nestrannosti a nezávislosti, obojstranného súhlasu strán sporu a odbornej kompetencie v danej oblasti.

Jazyk

Slovenčina

Angličtina

Druhy sporov

Občianske spory

Pracovné spory

Rodinné spory

Obchodné spory

Spory v súvislosti s kolektívnym vyjednávaním

Cenník

Bezplatné posúdenie sporu mediátorom

Výzva na mediáciu 90€

Konzultácie a poradenstvo 80 €/hod.

Mediačný audit 80 €/hod.

Občianske spory 50 € - 90 €/hod.

Obchodné spory 160 € - 260 €/hod.

Kolektívne vyjednávanie 160 € - 260 €/hod.

Osobitná dohoda v odôvodnených situáciách

Ďalšie služby:

Mediačný tréning - dohoda

Odborné poradenstvo - dohoda

Účasť na vyjednávaní - dohoda

Najnovšie príspevky mediátora