zákon

Zavedenie spoločnej osobnej starostlivosti je v štádiu vyhodnocovania pripomienok

Dňa 29. marca 2022 bol posledný deň pre možnosť pripomienkovať návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Civilný mimosporový poriadok, zákon o súdnych úradníkoch a zákon o rodine.

Najpodstatnejšou navrhovanou zmenou je zavedenie inštitútu spoločnej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov do zákona o rodine, čo sa dotkne nielen súdnych konaní, ale aj postupov mediátorov v poručenských veciach.

Dnešným dňom Ministerstvo spravodlivosti SR, ako predkladateľ návrhu zákona, začalo s vyhodnocovaním a zapracovaním pripomienok do návrhu zákona.

Pravdepodobne najviac kritiky si vyslúžilo navrhované doplnenie § 24 ods. 5 do zákona o rodine, podľa ktorého: „Nesúhlas jedného z rodičov so striedavou osobnou starostlivosťou alebo spoločnou osobnou starostlivosťou obidvoch rodičov nemá vplyv na posudzovanie jeho schopnosti sa dohodnúť na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom, ani mu nemôže byť inak na ťarchu.“ Výčitky smerovali k nejednoznačnosti tohto ustanovenia. Zároveň k paušalizovaniu významu nesúhlasu druhého rodiča a legalizovaniu účelového konania jedného z rodičov vyslovením nesúhlasu.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR upozornilo na vplyv zavedenia tohto nového inštitútu na poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi. Poukázalo tiež na potrebu obmedzenia možnosti ustanoviť ako kolízneho opatrovníka orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prípadoch, kedy tento orgán podal návrh na začatie konania.

K návrhu zákona bolo predložených celkovo 165 pripomienok a 4 hromadné pripomienky. Celé znenie pripomienok a informácie o aktuálnom stave legislatívneho procesu nájdete na štátnom portáli slov-lex.

_

O autorovi

_

JUDr. Martin Biskupič

mediátor

Aktuálne pôsobenie

Nezávislý mediátor - mediačná kancelária BISKUPIČ & CO., registrovaný Ministerstvom spravodlivosti SR v registri mediátorov podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii

Mediátor WIPO - registrovaný Arbitrážnym a mediačným centrom Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO arbitration and mediation center)

Sprostredkovateľ pre kolektívne spory - registrovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR podľa zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní

Lektor programu „Mediátor“ - Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania

Štatutárny zástupca mediácia.online o. z. 

Člen Správnej rady Asociácie rodinných mediátorov Slovenska

Vzdelanie

Právnická fakulta Trnavskej Univerzity v Trnave - JUDr.

Právnická fakulta Univerzity Komenského - Mgr.

Osvedčenia

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského - osvedčenie mediátor

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - osvedčenie na výkon činnosti sprostredkovateľa kolektívnych sporov

Akadémia humanitných a medzikulturálnych štúdií Edith Steinovej, n.o. – osvedčenie LEKTOR

Akadémia Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO ACADEMY) – Arbitrážne a Mediačné konanie podľa pravidiel WIPO, certifikát

Akadémia Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO ACADEMY) – Všeobecný kurz duševného vlastníctva, certifikát

Predchádzajúce pracovné skúsenosti

Implementačná agentúra Ministerstva práca, sociálnych vecí a rodiny SR - expert (implementácia zákona č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce)

Ministerstvo vnútra SR - právny expert - pomoc obetiam trestných činov

Slovenská inovačná a energetická agentúra - vedúci právneho oddelenia

Slovenská obchodná inšpekcia - inšpektor/metodik

Spôsob vedenia mediácie

Facilitatívny mediačný štýl, s cieľom uľahčenia komunikácie medzi sporovými stranami, s možným prechodom do evaluácie (hodnotenia, prekladania návrhov riešenia sporu) vo vhodných prípadoch. To všetko iba za predpokladu zachovania nestrannosti a nezávislosti, obojstranného súhlasu strán sporu a odbornej kompetencie v danej oblasti.

Jazyk

Slovenčina

Angličtina

Druhy sporov

Občianske spory

Pracovné spory

Rodinné spory

Obchodné spory

Spory v súvislosti s kolektívnym vyjednávaním

Cenník

Aktuálny cenník mediátora nájdete na webe www.martinbiskupic.sk/cennik

Najnovšie príspevky mediátora