osn

Ukrajina: Mimoriadne núdzové zasadnutie OSN zvolané po prvý krát od 1982

Organizácia spojených národov po prvý krát od roku 1982 zvoláva na pondelok mimoriadne núdzové zasadnutie Valného zhromaždenia OSN.

Tento výnimočný postup je možný na základe Rezolúcie 377A(V)[1] „Spojenie za mier“ (Uniting for peace), na základe ktorého má Valné zhromaždenie právomoc (okrem iného) v prípadoch ohrozenia medzinárodného mieru a bezpečnosti vydávať subsidiárne odporučenia a rozhodnutia v stave neschopnosti Bezpečnostnej rady OSN prijať rozhodnutie.

Rezolúcia bola prijatá z dôvodu, že mohlo dochádzať k blokácií snáh OSN neodôvodneným využitím práva veta člena Bezpečnostnej rady. Konkrétnym prípadom, po ktorom bola rezolúcia Valným zhromaždením vydaná, bola blokácia snáh pre oficiálnu koordináciu situácie vzniknutej počas Kórejskej vojny vetovaním rozhodnutí OSN zo strany Sovietskeho zväzu.[2]

Na základe tejto rezolúcie má OSN právo zvolať do 24 hodín špeciálne zasadnutie Valného zhromaždenia, na ktorom sa posudzuje aktuálna situácia s cieľom poskytnutia členom vhodné odporúčania na kolektívne opatrenia, vrátane použitia ozbrojených síl v prípade porušenia mieru alebo potreby obnovenia medzinárodného mieru a bezpečnosti.

Tento postup sa aplikuje, ak o zvolanie požiada ktorýchkoľvek sedem členov Bezpečnostnej rady alebo väčšina členov Organizácie spojených národov.

[1] https://ask.un.org/faq/14376?fbclid=IwAR0nUCHEP9HYJNtAjF3dnPPQJX2uj2reylj8rt6HF9B8bybmcWk9Cs6sDhI

[2] WAISSOVÁ, Š. Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011.

_

O autorovi

_

JUDr. Martin Biskupič

mediátor

Vzdelanie

Právnická fakulta Trnavskej Univerzity v Trnave - JUDr.

Právnická fakulta Univerzity Komenského - Mgr.

Osvedčenia

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského - osvedčenie mediátor

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - osvedčenie na výkon činnosti sprostredkovateľa kolektívnych sporov

Akadémia humanitných a medzikulturálnych štúdií Edith Steinovej, n.o. – osvedčenie LEKTOR

Pracovné skúsenosti

Implementačná agentúra Ministerstva práca, sociálnych vecí a rodiny SR - expert (implementácia zákona č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce)

Ministerstvo vnútra SR - právny expert - pomoc obetiam trestných činov

Slovenská inovačná a energetická agentúra - vedúci právneho oddelenia

Slovenská obchodná inšpekcia - inšpektor/metodik

Spôsob vedenia mediácie

Facilitatívny mediačný štýl, s cieľom uľahčenia komunikácie medzi sporovými stranami, s možným prechodom do evaluácie (hodnotenia, prekladania návrhov riešenia sporu) vo vhodných prípadoch. To všetko iba za predpokladu zachovania nestrannosti a nezávislosti, obojstranného súhlasu strán sporu a odbornej kompetencie v danej oblasti.

Jazyk

Slovenčina

Angličtina

Druhy sporov

Občianske spory

Pracovné spory

Rodinné spory

Obchodné spory

Spory v súvislosti s kolektívnym vyjednávaním

Cenník

Bezplatné posúdenie sporu mediátorom

Výzva na mediáciu 90€

Konzultácie a poradenstvo 80 €/hod.

Mediačný audit 80 €/hod.

Občianske spory 50 € - 90 €/hod.

Obchodné spory 160 € - 260 €/hod.

Kolektívne vyjednávanie 160 € - 260 €/hod.

Osobitná dohoda v odôvodnených situáciách

Ďalšie služby:

Mediačný tréning - dohoda

Odborné poradenstvo - dohoda

Účasť na vyjednávaní - dohoda

Najnovšie príspevky mediátora