Ing. Peter Alejník

mediátor

Vzdelanie

VŠP Prevádzkovo ekonomická fakulta – titul Ing.

Osvedčenia

Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov (IVSP) – osvedčenie MEDIÁTOR

Pracovné skúsenosti

Ekonomické oddelenie – ekonóm podniku, štátna správa – kontrola, riaditeľ úradu

Spôsob vedenia mediácie

Facilitatívny mediačný štýl, s cieľom uľahčenia komunikácie medzi sporovými stranami, s možným prechodom do evaluácie (hodnotenia, prekladania návrhov riešenia sporu) vo vhodných prípadoch. To všetko iba za predpokladu zachovania nestrannosti a nezávislosti, obojstranného súhlasu strán sporu a odbornej kompetencie v danej oblasti.

Jazyk

Slovenčina

Druhy sporov

Občianske spory

Pracovné spory

Rodinné spory

Cenník

Najnovšie príspevky mediátora