cochem

COCHEMSKÝ MODEL A MULTIDISCIPLINÁRNA SPOLUPRÁCA PRI RIEŠENÍ RODIČOVSKÉHO KONFLIKTU Z POHĽADU ADVOKÁTA

V rámci pravidelného networkingu mediátorov sme zorganizovali dňa 20.mája 2022 online stretnutie, na ktorom sme si vypočuli veľmi zaujímavý a podnetný príspevok z praxe od pani JUDr. Danky Martinkovej, advokátky a mediátorky na tému: Cochemský model a multidisciplinárna spolupráca pri riešení rodičovského konfliktu z pohľadu advokáta.

Tému Cochemskej praxe v oblasti riešenia rodičovských konfliktov vnímame ako veľmi dôležitú a preto sme si pozvali do nášho “online priestoru” pani JUDr. Martinkovú, ktorá má priame početné skúsenosti s touto praxou na slovenských súdoch. 

Cochemský model bol vytvorený približne pred tridsiatimi rokmi, Jürgenom Rudolphom, sudcom rodinného súdu v nemeckom meste Cochem. Táto čím ďalej tým viac úspešne využívaná prax v Nemecku a ďalších krajinách je založená na komplexnej pomoci viacerých odborných profesií, ktoré rodičom v rámci rozvodového konania pomôžu v ich vlastnom rozhodovaní o úprave starostlivosti o deti po rozvode. 

Podľa pani JUDr. Martinkovej myšlienka Cochemského modelu spolupráce je vynikajúca. Všetky zainteresované profesie sa spoločne snažia uchopiť rodičovský konflikt a naviesť rodičov, ktorí sa hádajú a nevedia sa dohodnúť na starostlivosti o deti, na cestu spoločnej rodičovskej zodpovednosti. Cochemský model je s pomocou viacerých profesií pre rodičov šancou, aby sa opäť naučili spolupracovať. Je pre nich potrebnou motiváciou poskytnúť, vzájomnou spoluprácou a dohodou, svojim deťom maximum, ktorého sú schopní.

Pani JUDr. Martinková poukázala okrem iného aj na skutočnosť, že netreba zabúdať, že veľmi záleží na samotných ľuďoch, ktorí sa rozvádzajú a ich ochoty spolupracovať. Prípad od prípadu je iný, jedinečný, a tak treba k nemu aj pristupovať. Životné situácie sú komplexné a problémy rodičov a detí v rozvodových konaniach sa vyvíjajú a časovo presahujú súdne konanie. Advokáti sú limitovaní samotným súdnym konaním, avšak podľa pani JUDr. Martinkovej je potrebné s rodičmi pracovať dlhšie. 

Rovnako je potrebné rodičom pripomenúť, že oni sami sa rozhodli, že privedú na svet svoje deti. Deti sú záväzkom na celý život a rodičia sú za ne zodpovední.  Keďže iba rodičia poznajú svoje deti a životnú situáciu najlepšie, je prínosom pre všetkých zúčastnených, keď o svojej situácii rozhodnú rodičia sami, rodičovskou dohodou, bez autoritatívneho rozhodnutia súdu. Z praxe pani JUDr. Martinková hovorí, že záleží na samotných ľuďoch, či sa vydajú na cestu spolupráce – v niektorých prípadoch sa to podarí, v niektorých prípadoch sa spolupráca podarí aspoň naštartovať a niekedy sa to bohužiaľ nepodarí vôbec a autoritatívne rozhodnutie je nevyhnutné. 

Nespornou výhodou Cochemského modelu je možnosť prítomnosti viacerých profesií na jednom mieste. Rodičia sa spoločne na súde zúčastnia (ešte pred samotným pojednávaním vo veci) na menej formálnom stretnutí nazývanom informatívny výsluch, na ktorom býva prítomný pracovník súdu a ďalšie osoby podľa potreby. Rodičom môže byť tiež navrhnuté využitie služieb psychológa alebo mediátora ako odborníka na zmierlivé riešenie sporov, ktorého si sami rodičia vyberú.

Informatívny výsluch môže trvať hodinu či dve, rodičia majú väčšinou viac časového priestoru ako na samotnom pojednávaní a častokrát sa stretnutia zúčastnia aj spolu so svojím advokátom.  Dohoda sa môže sformulovať už na prvom takomto stretnutí, prípadne je možné sa za pomoci súdneho pracovníka dohodnúť na dočasnej úprave pomerov do času rozvodu (napr. predbežná dohoda o výživnom, styk s dieťaťom, a pod.). Nie je vylúčené, že takýchto neformálnejších stretnutí prebehne viac.

Na niektorých súdoch takéto stretnutie prebieha v inej ako pojednávacej miestnosti, ktorá má neformálnejší charakter. Na iných súdoch prebehne toto stretnutie priamo v pojednávacej miestnosti, čo môže byť podľa JUDr. Martinkovej trochu na škodu snahy o menej formálny charakter stretnutia, avšak chápe, ak sa tak deje z kapacitných dôvodov súdu. 

V súvislosti so samotnou spoluprácou odborníkov pri riešení rodičovského konfliktu pani JUDr. Martinková poukázala na potrebu vzájomnej úcty a rešpektu všetkých zainteresovaných profesií. Je potrebné si ako odborník dať pozor, aby nebola spolupráca s iným odborníkom (napr. advokátom, psychológom či mediátorom) náhodou pred samotnými rodičmi dehonestovaná v zmysle naznačenia nepotrebnosti zapojenia ďalšej profesie a zvládnutia rodičovskej dohody bez akejkoľvek pomoci. Vo veľa prípadoch je táto pomoc nanajvýš žiaduca, keďže častokrát sa dohoda o akejkoľvek veci týkajúcej sa detí medzi rodičmi vo vážnom, pretrvávajúcom konflikte nerodí ľahko. 

Pozície a príspevky jednotlivých profesií pomáhajúcich rodičom dospieť k spoločnej dohode a k riešeniu ich rodičovského konfliktu sú rovnocenné. Títo odborníci konajú s cieľom dosiahnuť najlepšie riešenie pre dieťa a pomôcť tak rodičom minimalizovať negatívny dopad rozchodu alebo rozvodu na dieťa. Pre prínosný vstup do konfliktu je nevyhnutné zladenie postupu týchto odborníkov, čo zabezpečuje ich vzájomná komunikácia a výmena informácií.

Ako novú pozitívnu skutočnosť vníma pani JUDr. Martinková, že sa na Slovensku opätovne otvoria poradne pomáhajúce rodinám. Pôjde o rodinné poradne – poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny. Manželské a predmanželské poradne existovali od roku 1971, avšak v roku 2005 všetky zanikli. 

Zavedenie takýchto poradní vítame aj v súvislosti so zvýšením napätia v rodinách spôsobeným pandémiou vírusu COVID-19 a nutnou izoláciou či krízovými situáciami súvisiacimi s vojnou na Ukrajine. Spoločne veríme, že tento projekt pomôže rodinám a prispeje k samotnej prevencii vyhroteniu rodičovských konfliktov a ich dopadu na deti. 

Cenným vstupom do záverečnej diskusie po príspevku pani advokátky prispela aj mediátorka pani Ing. Bronislava Švehláková, ktorá nás informovala o súčasnom pozitívnom posune Cochemskej praxe na slovenských súdoch pod záštitou projektu Ministerstva spravodlivosti. Cochemský model sa postupne rozširuje zo zopár pilotných súdov (v Bratislave šlo o okresné súdy Bratislava II. a Bratislava V.) na každý príslušný súd, kde budú túto agendu zastrešovať konkrétni pridelení koordinátori.

Na záver by sme sa chceli ešte raz veľmi pekne poďakovať pani advokátke a mediátorke JUDr. Danke Martinkovej za prednášku, zdieľanie jej myšlienok a praktických skúseností a rovnako tiež ďakujeme všetkým zúčastneným za ich záujem o túto tému.

_

O autorovi

_

JUDr. Lenka Sokolová

mediátorka

Vzdelanie

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – titul JUDr.

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – titul Mgr.

Osvedčenia

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského - osvedčenie mediátor

Pracovné skúsenosti

Spoločnosť poskytujúca softvérové služby - podniková právnička

Obchodník s cennými papiermi - podniková právnička

Protimonopolný úrad SR - právnička na odbore druhostupňového konania a
národná delegátka, koordinátorka projektu

Spôsob vedenia mediácie

Facilitatívny mediačný štýl, s cieľom uľahčenia komunikácie medzi sporovými stranami, s možným prechodom do evaluácie (hodnotenia, prekladania návrhov riešenia sporu) vo vhodných prípadoch. To všetko iba za predpokladu zachovania nestrannosti a nezávislosti, obojstranného súhlasu strán sporu a odbornej kompetencie v danej oblasti.

Jazyk

Slovenčina

Angličtina

Druhy sporov

Občianske spory

Pracovné spory

Rodinné spory

Obchodné spory

Cenník

Zaslanie ponuky na mediáciu druhej strane sporu 49,- EUR

Mediačné konanie v nemajetkových sporoch 49,- EUR/hod.

Mediačné konanie v majetkových sporoch  59,- EUR/hod.

Najnovšie príspevky mediátorky