Prečo má mediácia v najbližších rokoch veľký potenciál

Mediácia je dobrovoľný, dôverný a flexibilný proces riešenia sporov, v ktorom neutrálna tretia strana, mediátor, uľahčuje komunikáciu a vyjednávanie medzi stranami sporu, aby im pomohla dosiahnuť vzájomne prijateľné riešenie. Mediácia umožňuje stranám mať väčšiu kontrolu nad výsledkom ich sporu, šetrí čas a peniaze a snaží sa o zachovanie vzájomných vzťahov.

V posledných rokoch sa využívanie mediácie na riešenie sporov stalo čoraz populárnejším ako účinná alternatíva k tradičným formám riešenia sporov, akými sú súdne spory a arbitráže. Keďže svet sa každým dňom stáva zložitejším a prepojenejším miestom, je pravdepodobné, že dopyt po mediátoroch bude v nasledujúcich rokoch naďalej rásť. Prečítajte si nižšie niekoľko dôvodov, prečo si myslím, že mediátori budú v nasledujúcich rokoch veľmi potrební:

 • Nárast globálneho obchodu a medzikultúrnych sporov – Ako sa globálna ekonomika neustále rozširuje a viac podnikov sa zapája do medzinárodného obchodu, zvyšuje sa pravdepodobnosť medzikultúrnych sporov. Skúsení mediátori so zameraním na cezhraničné spory, resp. spory s medzinárodným prvkom môžu byť obzvlášť nápomocní pri orientácii sa v týchto typoch sporov a pri hľadaní vzájomne prijateľných riešení.
 • Čoraz častejšie používanie doložiek o alternatívnom riešení sporov (ADR) v zmluvách – Mnohé podniky a organizácie už dávnejšie začali do svojich zmlúv zahŕňať tzv. Alternative dispute resolution clauses, ktoré vyžadujú od strán využitie alternatívneho riešenia sporu pred tým než sa strany obrátia na súd alebo arbitra, ktorých rozhodnutia sú pre strany záväzné. Tento trend bude pravdepodobne pokračovať, keďže čoraz viac spoločností uznáva výhody využívania mediátorov ako sprostredkovateľov pre rýchle a nákladovo efektívne riešenie sporov. Tiež je dosť pravdepodobné, že ADR klauzuly zo starších plynúcich kontraktov sa stranami aktivujú v nadchádzajúcom období v praxi. V súvislosti s obchodnými spoločnosťami možno pozorovať ďalší rastúci trend, a síce, že spoločnosti zamestnávajú aj vlastných interných mediátorov, ktorí im pomáhajú s konfliktami na pracovisku.
 • Rast gigovej ekonomiky: Očakáva sa, že “gig economy”, ktorá zahŕňa nezávislých dodávateľov, nezávislých pracovníkov, samostatne zárobkovo činné osoby, prácu na “voľnej nohe”, prácu na dohodu bude v nasledujúcich rokoch naďalej rásť, tak ako je tomu v USA. Čím viac ľudí pracuje v tomto type usporiadania práce a poskytovania služieb, zvyšuje sa aj pravdepodobnosť vzniku sporov. Mediátori môžu byť obzvlášť užitoční pri riešení sporov medzi pracovníkmi gig ekonomiky a ich klientmi alebo zamestnávateľmi.
 • Rastúca zložitosť sporov: Ako sa svet stáva globálnejším a komplexnejším, stáva sa zložitejšou aj povaha sporov. Mediátori so špecializovaným vzdelaním a skúsenosťami v konkrétnych odvetviach alebo oblastiach práva môžu byť obzvlášť užitoční pri pomoci stranám práve v týchto typoch sporov a nájsť obojstranne výhodné riešenia (napríklad spory v stavebníctve, v rôznych technických odvetviach, v oblasti digitálnych technológií, spory súvisiace s právom duševného vlastníctva a pod.).
 • Potreba rýchlosti pri riešení sporov: V dnešnom uponáhľanom svete chcú ľudia a spoločnosti často vyriešiť spory čo najrýchlejšie, aby mohli pokračovať vo svojom živote, vzťahoch, biznise ďalej a nestrácali čas a peniaze – a to je úplne pochopiteľné. Na Slovensku im v tomto cieli bohužiaľ bráni priemerná dĺžka súdnych konaní. Tak napríklad v roku 2021 trvala priemerná dĺžka súdneho konania v obchodnej veci na slovenskom okresnom súde skoro 27 mesiacov[1]. Mediátori môžu stranám pomôcť dosiahnuť ich ciele významným šetrením času potrebného pre dosiahnutie dohody.
 • Nárast špecifických typov sporov: Na Slovensku získava mediácia čoraz väčšiu popularitu najmä pri jej využívaní v rozvodových konaniach a úprave starostlivosti o deti. Rozvod môže byť veľmi vyčerpávajúci a emocionálne nabitý proces a súdne konanie môže celý stres a frustráciu z rozvodu u manželov a detí len prehĺbiť.

Preto sa začal na slovenských súdoch zavádzať  Cochemský model. Táto prax pochádzajúca z Nemecka je založená na komplexnej pomoci viacerých odborných profesií, ktoré rodičom v rámci rozvodového konania pomôžu v ich vlastnom rozhodovaní o úprave starostlivosti o deti po rozvode. Práve mediátori sú jednou z odborných profesií, ktorí pomáhajú rodičom prostredníctvom mediácie dosiahnuť rodičovskú dohodu a zjednodušiť tak celý proces rozvodu. Viac o Cochemskej praxi si prečítajte v mojom článku TU.

Mediácia ponúka celkovo priateľskejší a kooperatívnejší prístup k riešeniu všetkých problémov súvisiacich s rozvodom, starostlivosťou o maloleté deti a rozdelením majetku. Pri riešení  sporov súvisiacich so starostlivosťou o dieťa mediácia umožňuje stranám zamerať sa na blaho svojho dieťaťa a dohodnúť sa na takej úprave starostlivosti, ktorá je v jeho najlepšom záujme. Mediátori pomáhajú stranám efektívne komunikovať a tie môžu s pomocou mediátora nájsť aj rôzne kreatívne riešenia, tak aby boli v súlade so zákonom a ktoré ich možno predtým ani nenapadli.

Mediátori budú v nasledujúcich rokoch čoraz viac vyhľadávanými odborníkmi, keďže mediácia ponúka flexibilný a finančne oveľa menej náročný nástroj na riešenie rôznorodých sporov. Vnímame, že dopyt po alternatívnom riešení sporov rastie, avšak na Slovensku to ide stále trochu pomalším tempom. Mediácia na Slovensku zatiaľ nie je až tak bežná ako by mohla byť a ľudia sa ešte stále radšej uchyľujú k nákladným a časovo náročným súdnym konaniam.

Samotné povedomie o mediácii medzi ľuďmi na Slovensku má určite svoje rezervy a dúfame, že sa jej využívanie v našej krajine rozšíri. Avšak nestane sa to len tak samé od seba a je nanajvýš potrebné zvýšiť propagáciu mediácie prostredníctvom prezentovania jej konkurenčných výhod širokej verejnosti. Preto si poďme aj na tomto mieste zosumarizovať jej hlavné výhody.

5 hlavných výhod využitia mediácie

 • Násobne nižšie finančné náklady:

Mediácia je zvyčajne oveľa lacnejšia ako súdna cesta alebo iné formy riešenia sporov. Strany môžu ušetriť na odmenách advokátom a iných nákladoch spojených so súdnym sporom, ako sú poplatky za podanie žaloby, za znalcov a ich posudky alebo iné trovy súdneho konania. V skutočnosti môžu byť mediačné služby často výrazne lacnejšie ako právne služby, čo z nich robí nákladovo efektívnu možnosť pre tých, ktorí chcú vyriešiť svoje spory bez Pyrrhovo víťazstva v podobe výhry na súde, avšak s následkom narušených vzťahov a obrovských finančných a časových strát.

 • Časová efektívnosť:

Mediácia je rýchlejší proces ako spor riešený súdnou cestou. Riešenie súdneho sporu môže trvať roky, zatiaľ čo mediáciu je možné často dokončiť v priebehu niekoľkých mediačných sedení v maximálnom trvaní mesiacov.

 • Dôvernosť:

Mediácia je dôverný proces, čo znamená, že to, o čom sa v mediácii diskutuje, nemôže byť zverejnené mimo mediačných stretnutí. To môže byť dôležité najmä pre strany, ktoré chcú svoj spor zachovať v súkromí (napríklad pri ochrane dobrého mena spoločností či neriešenie vzťahových intímností manželov na verejnom pojednávaní súdu pri rozvode).

 • Dobrovoľnosť:

Mediácia je dobrovoľný proces, čo znamená, že obe strany musia súhlasiť s účasťou. To umožňuje stranám mať väčšiu kontrolu nad výsledkom ich sporu, pretože sú schopné dospieť k riešeniu, ktoré im vyhovuje, namiesto toho, aby im výsledok riešenia ich situácie autoritatívne uložil sudca alebo rozhodca. Strany v súdnom konaní, kde vždy minimálne jedna strana bude na konci dňa nespokojná, prichádzajú o možnosť win – win riešenia (t.j. riešenia s ktorým sú spokojné obe strany). Win-win riešenie býva  predmetom mediácie. 

 • Flexibilita:

Mediácia je vysoko flexibilný proces vo viacerých ohľadoch. Mediátor môže proces prispôsobiť potrebám strán a špecifikám sporu. Strany riešia s pomocou mediátora základné príčiny ich konfliktu, snažia sa navzájom pochopiť, vedieť od problému poodstúpiť a pozrieť sa naň aj optikou toho druhého a prísť s kreatívnymi riešeniami, ako by sa ich situácia mohla do budúcna zlepšiť. Strany sú tak s pomocou mediátora schopné premeniť vzájomné súperenie na kooperáciu z ktorej budú benefitovať všetci zúčastnení.

Práve všetky vyššie uvedené hlavné výhody robia z mediácie atraktívnu alternatívu k tradičným formám riešenia sporov. Ak ste sa ocitli v spore a hľadáte čas šetriaci a nákladovo efektívny spôsob, ako váš spor vyriešiť, skúste zvážiť mediáciu ako prostriedok na nájdenie prijateľného riešenia pre všetky zúčastnené strany. Ak by ste mali akékoľvek otázky k mediácii, neváhajte nás kontaktovať.

[1] Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti SR: Priemerná dĺžka konania a medián na okresných súdoch v roku 2021, dostupné na: https://web.ac-mssr.sk/wp-content/uploads/2022/pravidelne_reporty_2022/rocne_2021/dlzky_konani/Dlzka%20konania_median_priemer_SR_dvojverzia_2021.pdf

_

O autorovi

_

JUDr. Lenka Sokolová

mediátorka

Vzdelanie

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – titul JUDr.

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – titul Mgr.

Osvedčenia

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského - osvedčenie mediátor

Pracovné skúsenosti

Spoločnosť poskytujúca softvérové služby - podniková právnička

Obchodník s cennými papiermi - podniková právnička

Protimonopolný úrad SR - právnička na odbore druhostupňového konania a
národná delegátka, koordinátorka projektu

Spôsob vedenia mediácie

Facilitatívny mediačný štýl, s cieľom uľahčenia komunikácie medzi sporovými stranami, s možným prechodom do evaluácie (hodnotenia, prekladania návrhov riešenia sporu) vo vhodných prípadoch. To všetko iba za predpokladu zachovania nestrannosti a nezávislosti, obojstranného súhlasu strán sporu a odbornej kompetencie v danej oblasti.

Jazyk

Slovenčina

Angličtina

Druhy sporov

Občianske spory

Pracovné spory

Rodinné spory

Obchodné spory

Cenník

Zaslanie ponuky na mediáciu druhej strane sporu 49,- EUR

Mediačné konanie v nemajetkových sporoch 49,- EUR/hod.

Mediačné konanie v majetkových sporoch  59,- EUR/hod.

Najnovšie príspevky mediátorky