Informačná správa KLUBu Fides

 Dňa 26. júla 2023 sa uskutočnilo ďalšie stretnutie v rámci práce KLUBu Fides, ktorý založilo združenie MEDIÁCIA.ONLINE o. z. s cieľom pomôcť novoprichádzajúcim obyvateľom zo zahraničia na Slovensko začleniť sa do spoločenského a kultúrneho života krajiny. Projekt „KLUB Fides“ podporuje Centrum pre filantropiu a Nadácia TIPSPORT.

Týmto stretnutím sme si pripomenuli rok činnosti klubu, ktorý sa stal stredobodom záujmu jeho pravidelných účastníkov a umožnil im nájsť prístupy k riešeniu zložitých multikultúrnych problémov na základe vzájomnej dôvery.

Osobitné miesto v práci klubu zaujímajú pracovné vzťahy ako základ, na ktorom sa buduje kultúrny a rodinný život v modernej spoločnosti. Počas stretnutia sa diskutovalo o hlavných ustanoveniach pracovnej zmluvy, ktoré boli prerokované na spoločnom seminári so spoločnosťou Profesia spol. s r.o. a zasluhujú si osobitnú pozornosť, ako aj o ďalších otázkach pracovnoprávnych vzťahov.

JUDr. Lenka Sokolová, JUDr. Elena Zenkovich, CSc. a Mgr. Jelena Ondrejkovičová, PhD. preskúmali hlavné ustanovenia pracovnej zmluvy a praktické situácie v oblasti pracovných vzťahov a vzdelávania.

V závere stretnutia jeho organizátori poďakovali prítomným za aktívnu účasť v diskusii a na práci KLUBu Fides, ktorý združuje tých, ktorí sa presťahovali na Slovensko, a odborníkov na otázky zamestnania a vzdelávania v slovenskej spoločnosti.

 

Информационное сообщение Клуба Fides

 26 июля 2023 года состоялась очередная встреча в рамках работы КЛУБа Fides, созданного ассоциацией MEDIÁCIA.ONLINE o. z. с целью помощи в интеграции вновь прибывших из-за рубежа в Словакию лиц в общественную и культурную жизнь страны. Проект “КЛУБ Fides реализуется при поддержке Центра филантропии и Фонда TIPSPORT.

Эта встреча ознаменовала год работы клуба, который стал для своих постоянных участников центром интересов, позволяющим опираясь на взаимное доверие найти подходы к решению сложных мультикультурных проблем.

Особое место в работе клуба занимают трудовые отношения, как базис, на котором строится культурная и семейная жизнь в современном обществе. Во время заседания были рассмотрены основные положения трудового договора, которые начали обсуждаться на совместном семинаре c Profesia spol. s r.o. и заслуживают особого внимания, а также иная проблематика трудовых отношений.

JUDr. Ленка Соколова, JUDr. Елена Зенькович, к.ю.н., и Mgr. Елена Ондрейковичова, PhD. они разобрали основные положения трудового договора и практические ситуации в области трудовых отношений и образования.

В заключении встречи ее организаторы поблагодарили присутствующих за активное участие в дискуссии и в работе КЛУБа Fides, который объединяет тех, кто переехал жить в Словакию и экспертов по вопросам трудостройства и образования в словацком социуме.

 

JUDr. Elena Zenkovich, CSc.

mediátorka

Vzdelanie

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – titul JUDr.

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – titul Mgr.

Fakulta správneho práva Moskovskej štátnej právnickej akadémie – titul CSc.

Fakulta činnosti komerčných bánk Peterburskej Univerzity ekonomiky a financií

Leningradský Štátny pedagogický inštitút Gercena

Osvedčenia

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského - osvedčenie mediátor

Pracovné skúsenosti

Občianske združenie mediácia.online – hlavný administrátor projektu "KLUB
Fides";

Národný inštitút vzdelávania a mládeže – lektorka

University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola
hotelová a ekonomická – lektorka

Základná škola s materskou školou – lektorka

Nadácia mesta Bratislavy – oficiálny zástupca grantového projektu „Kultúrny
mediátor“

Združenie účastníkov finančného trhu v Rusku – manažérka

Spôsob vedenia mediácie

Facilitatívny mediačný štýl, s cieľom uľahčenia komunikácie medzi sporovými stranami, s možným prechodom do evaluácie (hodnotenia, prekladania návrhov riešenia sporu) vo vhodných prípadoch. To všetko iba za predpokladu zachovania nestrannosti a nezávislosti, obojstranného súhlasu strán sporu a odbornej kompetencie v danej oblasti.

Jazyk

Slovenčina

Ruština

Druhy sporov

Občianske spory

Pracovné spory

Rodinné spory

Obchodné spory

Cenník

Výzva na mediáciu 59 €

Konzultácie a poradenstvo 39 €/hod.

Mediačný audit 69 €/hod.

Mediačné konanie 59 €/hod.

Mediátor + špecialista 89 €/hod.

Najnovšie príspevky mediátorky