unhcr

Mediátori združenia sa zúčastnili na práci pracovnej podskupiny k inklúzii v kancelárii UNHCR

Dňa 15. decembra 2023 sa uskutočnilo stretnutie pracovnej podskupiny k inklúzii po riešení problémov utečencov z Ukrajiny, na ktorom mediátori mediácia.online Ing. Marcela Truchanová a JUDr. Elena Zenkovich, CSc. predstavili špeciálnu oblasť činnosti združenia – kultúrnu mediáciu a projekt KLUB Fides.

Koordinátorka klubu Elena Zenkovich mala možnosť bližšie predstaviť činnosť klubu zameraný na kultúrnu mediáciu. Vo svojej prezentácii zdôraznila nasledovné.

Hlavným cieľom projektu Klub Fides je posilniť väzby medzi komunitami a pomôcť jednotlivcom prispôsobiť sa novým životným podmienkam. Pomoc sa poskytuje v rôznych oblastiach vrátane zamestnania, zdravotnej starostlivosti, ubytovania a vzdelávania. Podpora sa poskytuje prostredníctvom kombinácie kvalifikovaných odborníkov a dobrovoľníkov.

Projekt sa riadi koncepciou „otvoreného priestoru“, kladie dôraz na pravidelnú komunikáciu medzi všetkými účastníkmi a účastníčkami, organizuje semináre, konzultácie so zamestnávateľmi, arteterapiu koncerty a pomoc ukrajinským umelcom. Kultúrne podujatia organizované klubom dávajú ich účastníkom a divákom (vrátane detí) z Ukrajiny možnosť zbaviť sa psychickej nepohody vyplývajúcej z problémov života v inej spoločnosti a spolu so slovenskými divákmi prežiť spoločné emócie vyvolané umením ukrajinských umelcov.

Semináre sa zaoberajú témami, ako je sociálna ochrana, riadenie sociálnych rizík, rozvoj pracovných zručností a efektivita nenásilnej komunikácie, pričom sa kladie dôraz na komplexný pohľad na posúdenie problémov a hľadanie vhodných riešení. V rámci diskusie uviedla, že klub sa zaoberal konfliktami v sektore zamestnanosti, pričom sa zameral na situácie, keď zamestnávatelia sa nesprávali vhodne
k pracovníkom a pracovníčkám alebo keď jednotlivci nemali dostatočné povedomie o svojich právach a povinnostiach v zamestnaní. Vyskytli sa aj konflikty v školách, ktoré viedli k diskusiám s rodičmi o pravidlách a fungovaní vzdelávacieho systému. Cieľom je predchádzať konfliktom zlepšením pochopenia fungovania vzdelávacieho systému a uľahčením komunikácie so zodpovednými stranami.

Klub Fides sa zameriava na riešenie týchto výziev a integráciu ľudí do spoločenského a kultúrneho života na Slovensku, pričom uznáva rôznorodé potreby jednotlivcov vysídlených v dôsledku vojny, rieši materiálne, psychologické a emocionálne aspekty.

Mediátori pracujú s emóciami s cieľom obnoviť duševnú rovnováhu a udržať priateľské, dôveryhodné a harmonické vzťahy, pričom restoratívnu mediáciu vnímajú ako formu sociálnej terapie. Dobrovoľníci z ukrajinskej komunity zohrávajú dôležitú úlohu pri organizovaní podujatí a preto boli nominovaní na ocenenie „Srdce na dlani 2023“; Medzi úspechy patrí realizácia komunitných a sociálnych programov, organizácia kultúrnych podujatí, pomoc ľuďom pri adaptácii na život na Slovensku a vytváranie okruhu odborníkov/odborníčok a dobrovoľníkov/dobrovoľníčok, ktorí sa orientujú v náročných situáciách v zamestnaní, zdravotníctve a vzdelávacom prostredí.

Po stretnutí tejto pracovnej podskupiny, ktorej členmi sú zástupcovia rôznych verejnych inštitucii, organizácií a komunít pracujúcich s utečencami a utečenkami, bola všetkým účastníkom zaslaná prezentácia činnosti klubu, z ktorej vyplýva, že klub prispieva k procesu adaptácie utečencov na život na Slovensku. Klub Fides plánuje v roku 2024 pokračovať v práci na problémoch nútených presídlencov na Slovensku s cieľom pomôcť im v tomto psychicky náročnom období ich života mimo domovskej krajiny.

JUDr. Elena Zenkovich, CSc.

mediátorka

Vzdelanie

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – titul JUDr.

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – titul Mgr.

Fakulta správneho práva Moskovskej štátnej právnickej akadémie – titul CSc.

Fakulta činnosti komerčných bánk Peterburskej Univerzity ekonomiky a financií

Leningradský Štátny pedagogický inštitút Gercena

Osvedčenia

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského - osvedčenie mediátor

Pracovné skúsenosti

Občianske združenie mediácia.online – hlavný administrátor projektu "KLUB
Fides";

Národný inštitút vzdelávania a mládeže – lektorka

University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola
hotelová a ekonomická – lektorka

Základná škola s materskou školou – lektorka

Nadácia mesta Bratislavy – oficiálny zástupca grantového projektu „Kultúrny
mediátor“

Združenie účastníkov finančného trhu v Rusku – manažérka

Spôsob vedenia mediácie

Facilitatívny mediačný štýl, s cieľom uľahčenia komunikácie medzi sporovými stranami, s možným prechodom do evaluácie (hodnotenia, prekladania návrhov riešenia sporu) vo vhodných prípadoch. To všetko iba za predpokladu zachovania nestrannosti a nezávislosti, obojstranného súhlasu strán sporu a odbornej kompetencie v danej oblasti.

Jazyk

Slovenčina

Ruština

Druhy sporov

Občianske spory

Pracovné spory

Rodinné spory

Obchodné spory

Cenník

Výzva na mediáciu 59 €

Konzultácie a poradenstvo 39 €/hod.

Mediačný audit 69 €/hod.

Mediačné konanie 59 €/hod.

Mediátor + špecialista 89 €/hod.

Najnovšie príspevky mediátorky