Informačná správa o výsledkoch súťaže „Srdce na dlani 2023“

Dňa 28. novembra 2023 sa uskutočnilo slávnostné oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a ich projektov “Srdce na dlani 2023″, ktoré organizovalo Bratislavské dobrovoľnícke centrum. KLUB Fides združenia slovenských mediátorov MEDIÁCIA.online bol pozvaný na slávnostné krajské oceňovanie ako jeden z prvých nominovaných.

https://www.dobrovolnictvoba.sk/fileadmin/user_upload/MediaLibrary/aktivity_BDC/ocenovanie_dobrovolnikov/Srdcee_na_dlani_-_2023.pdf

Náš projekt “KLUB Fides” je zameraný na sociálno-právnu a psychologickú pomoc tým, ktorí ju najviac potrebujú – núteným presídlencom na Slovensku.

Túto pomoc poskytujú aj dobrovoľníci klubu, ktorí sú vysoko kvalifikovaní odborníci so špeciálnymi odbornými znalosťami potvrdenými titulmi.

Klub v súčasnosti rozšíril svoju činnosť na všetky kategórie cudzincov na Slovensku a na osoby, ktoré s nimi prichádzajú do styku v bežnom živote, v práci, v sociálnej sfére. Cieľovou skupinou, pre ktorú dobrovoľníci projektu klubu pracujú, sú teda ľudia, ktorí potrebujú inkluzívne sprevádzanie v živote na Slovensku, a občania krajiny, ktorí s nimi prichádzajú do kontaktu a majú problémy s tolerantným vnímaním tejto kategórie ľudí.

Dobrovoľníci sa delia o svoje odborné znalosti na podujatiach organizovaných v rámci rôznych programov klubu (kultúrny mediátor, manažment rizík socializácie, formovanie tolerancie, restoratívna mediácia atď.), poskytujú individuálne poradenstvo ľuďom v núdzi. Poskytujú tiež organizačnú a technickú pomoc koordinátorovi projektu vrátane prekladu materiálov do jazyka hlavných príjemcov projektu.

https://www.dobrovolnictvoba.sk/o-nas/novinky/srdce-na-dlani-2023-1/

 

_

O autorovi

_

JUDr. Elena Zenkovich, CSc.

mediátorka

Vzdelanie

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – titul JUDr.

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – titul Mgr.

Fakulta správneho práva Moskovskej štátnej právnickej akadémie – titul CSc.

Fakulta činnosti komerčných bánk Peterburskej Univerzity ekonomiky a financií

Leningradský Štátny pedagogický inštitút Gercena

Osvedčenia

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského - osvedčenie mediátor

Pracovné skúsenosti

Občianske združenie mediácia.online – hlavný administrátor projektu "KLUB
Fides";

Národný inštitút vzdelávania a mládeže – lektorka

University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola
hotelová a ekonomická – lektorka

Základná škola s materskou školou – lektorka

Nadácia mesta Bratislavy – oficiálny zástupca grantového projektu „Kultúrny
mediátor“

Združenie účastníkov finančného trhu v Rusku – manažérka

Spôsob vedenia mediácie

Facilitatívny mediačný štýl, s cieľom uľahčenia komunikácie medzi sporovými stranami, s možným prechodom do evaluácie (hodnotenia, prekladania návrhov riešenia sporu) vo vhodných prípadoch. To všetko iba za predpokladu zachovania nestrannosti a nezávislosti, obojstranného súhlasu strán sporu a odbornej kompetencie v danej oblasti.

Jazyk

Slovenčina

Ruština

Druhy sporov

Občianske spory

Pracovné spory

Rodinné spory

Obchodné spory

Cenník

Výzva na mediáciu 59 €

Konzultácie a poradenstvo 39 €/hod.

Mediačný audit 69 €/hod.

Mediačné konanie 59 €/hod.

Mediátor + špecialista 89 €/hod.

Najnovšie príspevky mediátorky