Informačná správa o stretnutí na tému

Mediáciа a využitie mediačných techník v bežnom živote či v práci.

Efektívna nenásilná komunikácia”

 

Dňa 19. októbra 2023 sa uskutočnilo stretnutie na tému mediácie v rámci programu tolerantnej komunikácie KLUBu Fides, ktorý založilo združenie mediátorov mediácia.online.

Diskusiu viedli JUDr. Lenka Sokolová, JUDr. Elena Zenkovich, CSc. – mediátorky zapísaní v registri mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR, Mgr. Jelena Ondrejkovičová, PhD. – filológička, tlmočníčka.

V teoretickej časti stretnutia sa účastníci zamerali na tieto otázky:

  • ako vyriešiť spor mierovou cestou na základe vzájomnej dohody
  • v akých prípadoch môže mediátor pomôcť vyriešiť problém, nájsť obojstranne prijateľné riešenie a obnoviť medziľudské vzťahy
  • prečo sa predpokladá, že mediácia je založená na princípoch sokratovských dialógov
  • aké sú výhody a vlastnosti mediácie
  • ako môžu techniky mediácie pomôcť riešiť konflikty bez negatívnych následkov.

JUDr. Lenka Sokolová potom vyzvala všetkých účastníkov stretnutia, aby si vymenili svoje názory (aj formou interaktívnej a pútavej komunikácie) na to, ako vnímajú konflikty v bežnom živote, ako ich riešia a ako sa na konflikty dá pozerať inak. Keď hovorila o niektorých konkrétnych mediačných zručnostiach, poznamenala, že tieto zručnosti a vo všeobecnosti aj samotná metóda mediácie môže byť využitá každým, kto chce vystupovať v konflikte ako tretia neutrálna osoba a ktorá chce účastníkom konfliktu pomôcť vyriešiť alebo urovnať ich spor.

Účastníčky stretnutia sa zapojili aj do interaktívnej roleplay, v rámci ktorej skúmali svoju schopnosť riešiť konfliktné situácie konštruktívnym spôsobom.

Živá diskusia sa viedla aj o tom, ako komunikovať počas konfliktu a čo je efektívne pre strany konfliktu, aby dosiahli zmierovaciu dohodu. Pri odpovedaní na dotazník po stretnutí, kde sa najmä navrhovalo uviesť tri hlavné črty mediácie, ktoré ju robia atraktívnou na použitie pri riešení konfliktu, sa účastníci diskusie zhodli, že medzi tieto črty patrí skutočnosť, že prijaté rozhodnutie uspokojuje obe strany a vykonáva sa dobrovoľne.

Výsledkom diskusie boli nielen pozitívne ohlasy účastníkov, ale aj veľký záujem o ďalšie tematické semináre, informačné stretnutia, výmeny názorov, spoločensko-právne rady, kultúrne obohacujúce podujatia, osobné stretnutia a priateľskú komunikáciu, ktoré pravidelne organizuje KLUB Fides.

Na záver stretnutia sa organizátori srdečne poďakovali všetkým účastníkom, ktorí pomohli vytvoriť atmosféru pohody, partnerstva a humoru.

 

 

Информационное сообщение о встрече на тему

Медиация и использование техник медиации в повседневной жизни или на работе. Эффективное ненасильственное общение”

 

19 октября 2023 года в рамках программы толерантности общения КЛУБа Fides, учрежденного содружеством медиаторов mediácia.online состоялась встреча по тематике медиации.

Дискуссию вели JUDr. Ленка Соколова, JUDr. Елена Зенькович, CSc. – медиаторы, записанные в регистре медиаторов Министерства юстиции СР, Mgr. Елена Ондрейковичова, PhD. – филолог, переводчик.

В теоретической части встречи ее участники остановились на следующих вопросах:

  • как разрешить спор мирным путем на основе взаимного согласия;
  • в каких случаях медиатор может помочь разрешить проблему, найти взаимоприемлемое решение, восстановить человеческие отношения;
  • почему считается, что медиация строится на принципах диалогов Сократа;
  • каковы преимущества и особенности медиации;
  • как может помочь медиативная техника справляться с конфликтами без негативных последствий.

Затем JUDr. Ленка Соколова предложила всем участникам встречи обменяться мнениями (в том числе и в форме интерактивной увлекательной коммуникации) о том,  как они воспринимают конфликт в повседневной жизни, как разрешают его и как конфликт можно увидеть в ином ключе. Говоря о некоторых конкретных медиативных навыках, она отметила, что эти навыки и, в целом, сама методика медиации могут быть использованы любым лицом, желающим выступить в качестве третьей нейтральной стороны в конфликте и помочь сторонам конфликта разрешить или урегулировать их спор.

Участники встречи также были вовлечены в интерактивную ролевую игру, в ходе которой демонстрировали свои способности к конструктивному разрешению конфликтных ситуаций.

На встрече активно также дискутировалась проблематика способа общения при конфликте и того, что способствует эффективности в достижении мирового соглашения сторонами конфликта. При ответе на вопросы анкеты по итогам встречи, где, в частности, предлагалось отметить три основные черты медиации, которые делают ее привлекательной для использования при разрешении конфликта, участники дискуссии сошлись во мнении о том, что к числу таких черт относится то, что принятое решение удовлетворяет  обе стороны и исполняется добровольно.

Результатом дискуссии стали не только  положительные отзывы ее участников, но и огромный интерес к дальнейшим тематическим семинарам, информационным встречам, обменам мнений, социально-правовым советам, культурно-обогащающим мероприятиям, личным встречам и дружескому общению, организуемых Клубом Fides на регулярной основе.

В заключение встречи ее организаторы сердечно поблагодарили всех ее участников, которые помогли сформировать атмосферу уюта, партнерства и юмора.

_________________________________

Projekt „KLUB Fides“ podporuje Centrum pre filantropiu a Nadácia TIPSPORT. Administrátor projektu „KLUB Fides“ JUDr. Elena Zenkovich, CSc. ”  elena.zenkovich@mediacia.online

_

Administrátor projektu

_

JUDr. Elena Zenkovich, CSc.

mediátorka

Vzdelanie

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – titul JUDr.

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – titul Mgr.

Fakulta správneho práva Moskovskej štátnej právnickej akadémie – titul CSc.

Fakulta činnosti komerčných bánk Peterburskej Univerzity ekonomiky a financií

Leningradský Štátny pedagogický inštitút Gercena

Osvedčenia

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského - osvedčenie mediátor

Pracovné skúsenosti

Občianske združenie mediácia.online – hlavný administrátor projektu "KLUB
Fides";

Národný inštitút vzdelávania a mládeže – lektorka

University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola
hotelová a ekonomická – lektorka

Základná škola s materskou školou – lektorka

Nadácia mesta Bratislavy – oficiálny zástupca grantového projektu „Kultúrny
mediátor“

Združenie účastníkov finančného trhu v Rusku – manažérka

Spôsob vedenia mediácie

Facilitatívny mediačný štýl, s cieľom uľahčenia komunikácie medzi sporovými stranami, s možným prechodom do evaluácie (hodnotenia, prekladania návrhov riešenia sporu) vo vhodných prípadoch. To všetko iba za predpokladu zachovania nestrannosti a nezávislosti, obojstranného súhlasu strán sporu a odbornej kompetencie v danej oblasti.

Jazyk

Slovenčina

Ruština

Druhy sporov

Občianske spory

Pracovné spory

Rodinné spory

Obchodné spory

Cenník

Výzva na mediáciu 59 €

Konzultácie a poradenstvo 39 €/hod.

Mediačný audit 69 €/hod.

Mediačné konanie 59 €/hod.

Mediátor + špecialista 89 €/hod.

Najnovšie príspevky mediátorky