Informačná správa

o stretnutí „Sociálna ochrana nútených presídlencov“, ktoré sa uskutočnilo 7. decembra 2022 na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava pre ľudí z Ukrajiny

Cieľom stretnutia bolo oboznámiť ľudí z Ukrajiny s ich sociálnymi právami a zárukami.

Stretnutie bolo pokračovaním seminárov, ktoré sa predtým konali v rámci projektu „Kultúrny mediátor“, podporeného Nadáciou hlavného mesta SR Bratislavy, ktorého bola oficiálnou zástupkyňou JUDr. Elena Zenkovich, CSc.

Ďalej sa takéto tématické stretnutia budú konať v rámci projektu „KLUB Fides“, ktorého hlavným cieľom je pomôcť sa núteným presídlencom z Ukrajiny prispôsobiť novým životným podmienkam, ukázať životné hodnoty tejto skupine ľudí tým, že im pomôžeme odhaliť ich schopnosti, konkrétne poradiť členom tejto komunity v rôznych aspektoch života na Slovensku.

Názov klubu Fides, čo v latinčine znamená dôvera, svedomitosť, vyjadruje kľúčové pojmy, na ktorých bude klub zakladať svoju činnosť – budovanie dôvery medzi ľuďmi rôzneho sociálneho postavenia, pôvodu, náboženstva, prostredníctvom vzájomnej pomoci v dobrej viere pri riešení konkrétnych problémov.

JUDr. Elena Zenkovich, CSc.

mediátorka

Vzdelanie

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – titul JUDr.

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – titul Mgr.

Fakulta správneho práva Moskovskej štátnej právnickej akadémie – titul CSc.

Fakulta činnosti komerčných bánk Peterburskej Univerzity ekonomiky a financií

Leningradský Štátny pedagogický inštitút Gercena

Osvedčenia

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského - osvedčenie mediátor

Pracovné skúsenosti

Občianske združenie mediácia.online – hlavný administrátor projektu "KLUB
Fides";

Národný inštitút vzdelávania a mládeže – lektorka

University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola
hotelová a ekonomická – lektorka

Základná škola s materskou školou – lektorka

Nadácia mesta Bratislavy – oficiálny zástupca grantového projektu „Kultúrny
mediátor“

Združenie účastníkov finančného trhu v Rusku – manažérka

Spôsob vedenia mediácie

Facilitatívny mediačný štýl, s cieľom uľahčenia komunikácie medzi sporovými stranami, s možným prechodom do evaluácie (hodnotenia, prekladania návrhov riešenia sporu) vo vhodných prípadoch. To všetko iba za predpokladu zachovania nestrannosti a nezávislosti, obojstranného súhlasu strán sporu a odbornej kompetencie v danej oblasti.

Jazyk

Slovenčina

Ruština

Druhy sporov

Občianske spory

Pracovné spory

Rodinné spory

Obchodné spory

Cenník

Výzva na mediáciu 59 €

Konzultácie a poradenstvo 39 €/hod.

Mediačný audit 69 €/hod.

Mediačné konanie 59 €/hod.

Mediátor + špecialista 89 €/hod.

Najnovšie príspevky mediátorky