manazer

Informačná správa projektu „Kultúrny mediátor“

Dňa 2. augusta 2022 sa uskutočnilo ďalšie stretnutie v rámci projektu „Kultúrny mediátor“ realizovaného s podporou Nadácie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, s cieľom postupnej integrácie a adaptácie ľudí z Ukrajiny na pracovný, spoločenský a kultúrny život na Slovensku.

Vzhľadom na všetky ťažkosti, ktorým ľudia z Ukrajiny v súčasnosti čelia, JUDr. Elena Zenkovich, CSc., JUDr. Lenka Sokolová a Mgr. Jelena Ondrejkovičová, PhD. preberali praktické situácie súvisiace so zamestnaním, ubytovaním, lekárskou starostlivosťou a vzdelávaním. Na stretnutí sa zúčastnil aj JUDr. Andrej Mongiello, Ph.D., právnik a mediátor zaoberajúci sa medzikultúrnou mediáciou.

Pri posudzovaní špecifík pracovnoprávnych vzťahov sa dôraz kládol na niekoľko dôležitých bodov:

 • práva zamestnanca podľa pracovnej zmluvy a podľa dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru;
 • skúšobná doba;
 • brigády;
 • výhody pre matky s deťmi;
 • právne následky nelegálnej práce;
 • postup pri podaní sťažnosti v prípade porušenia práv zamestnanca;
 • diskriminačné faktory, atď.

Veľmi pálčivou otázkou pre všetkých účastníkov stretnutia zostala otázka ubytovania. Lehota na poskytnutie príspevku na ubytovanie vlastníkovi nehnuteľnosti alebo iným subjektom (uvedeným v zákone o azyle), ak ubytuje ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny bezodplatne bola síce vládou SR predĺžená do 30. septembra 2022, avšak všetky účastníčky vyjadrili obavy, čo bude s nimi ďalej po tomto dátume v súvislosti so zabezpečením ubytovania. V tejto súvislosti bola vyjadrená nádej, aby vláda SR predĺžila obdobie poskytovania príspevku na ubytovanie.

V rámci rôznych otázok súvisiacich so vzdelávaním, podmienkami prijatia na vysoké školy, boli rozoberané aj špecifiká postupu pri nostrifikácii dokladov o vzdelaní. Účastníci stretnutia sa zároveň pýtali na služby tlmočníkov a prekladateľov, o ktorých sú informácie obsiahnuté v registri Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

V rámci koncepcie „celoživotného vzdelávania“ bolo povedané, aké existujú neformálne typy vzdelávania pre seniorov (univerzity tretieho veku, rekvalifikačné kurzy).

Diskutovalo sa tiež o možnostiach získania pomoci v prípade zdravotných problémov a prekážkach pri jej získaní. Z hľadiska orientácie sa v slovenskom systéme zdravotnej starostlivosti účastníci stretnutia zaoberali aj jeho zásadnými odlišnosťami od ukrajinského systému zdravotnej starostlivosti.

V rámci nasledujúcich aktivít projektu sú naplánované prednášky na tému právnej orientácie v pravidlách verejného života, právnej adaptácie vrátane právnych spôsobov ochrany práv a záujmov jednotlivca, ako aj na tému kultúrneho dialógu, vzájomného porozumenia a vytvárania priaznivých podmienok pre spolunažívanie obyvateľov.

Na záver stretnutia jeho organizátori poďakovali prítomným za aktívnu účasť v diskusii, ako aj za ochotu jednotlivých účastníkov stretnutia pomôcť organizátorom v ich ďalšej vzdelávacej a kultúrnej činnosti.

Po diskusiách 15. júla a 2. augusta 2022 organizátori stretnutia doplnili materiál, ktorý pripravili pre účastníkov projektu, ktorý obsahuje informačný bulletin o rôznych aspektoch v oblasti sociálnej adaptácie a integrácie.

  

Информационное сообщение проекта «Культурный медиатор»

2 августа 2022 года состоялась очередная встреча в рамках проекта «Культурный медиатор», реализуемого при поддержке Фонда столицы Словацкой республики Братиславы с целью постепенной интеграции и адаптации людей из Украины к работе, общественной и культурной жизни в Словакии.

Учитывая все сложности с которыми люди сейчас сталкиваются, JUDr. Елена Зенькович, к.ю.н., JUDr. Ленка Соколова и Mgr. Елена Ондрейковичова, PhD. разобрали практические ситуации, связанные с трудоустройством, проживанием, медицинским обслуживанием и образованием. Во встрече также принял участие JUDr. Aндрей Монгиэлло, Ph.D., юрист и медиатор, занимающийся вопросами межкультурной медиации.

При рассмотрении специфики трудовых отношений акцент был сделан на нескольких важных аспектах:

 • права работника по трудовому договору и по договору о работе, выполняемой вне рамок трудовых отношений;
 • период испытательного срока;
 • работа временного характера;
 • льготы для матерей, имеющих детей;
 • правовые последствия незаконной работы;
 • порядок рассмотрения жалоб в случае нарушения прав работника;
 • дискримиционные факторы и др.

Было обращено внимание на то, что острым вопросом для всех участников встречи является вопрос проживания. Срок предоставления пособия на проживание собственнику жилья или другому лицу (перечисленным в Законе об убежище), если он принимает людей, прибывающих из Украины, Правительство СР продлило до 30 сентября 2022 года. Однако, все участники встречи выразили обеспокоенность по поводу того, что будет с ними после этой даты в отношении обеспечения жильем. В связи с этим высказана надежда и пожелание к правительству СР продлить срок предоставления пособия на проживание.

В числе разных вопросов, касающихся образования были рассмотрены условия поступления в высшие учебные заведения, особенности процедуры признания документов об образовании (нострификации). При этом участники встречи подробно остановились на услугах переводчиков, информация о которых содержится в реестре Министерства юстиции Словацкой республики.

В рамках концепции «обучение на протяжении всей жизни» говорилось о том, насколько распространены неформальные виды образования для граждан старшего поколения (университеты третьего возраста, курсы реквалификации).

Дискутировались возможности получения помощи при наличии медицинских показаний и препятствия к ее получению. С точки зрения ориентации в словацкой системе здравоохранения рассмотрели и принципиальные ее отличия от украинской системы медицинского обслуживания.

Следующие мероприятия проекта запланированы на тему правовой ориентации в правилах общественной жизни, правовой адаптации, в том числе правовых способах защиты прав и интересов личности, а также на тему культурного диалога, взаимопонимания и формирования благоприятных условий для совместного проживания жителей.

В заключении встречи ее организаторы поблагодарили присутствующих за активное участие в дискуссии, а также за желание отдельных участников встречи помогать им в дальнейшей просветительской и культурной деятельности.

По итогам дискуссий 15 июля и 2 августа 2022 года организаторы встречи дополнили подготовленный ими материал для участников проекта, который представляет собой информационный бюллетень по различным аспектам в области социальной адаптации и интеграции.

_

O autorovi

_

JUDr. Elena Zenkovich, CSc.

mediátorka

Vzdelanie

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – titul JUDr.

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – titul Mgr.

Fakulta správneho práva Moskovskej štátnej právnickej akadémie – titul CSc.

Fakulta činnosti komerčných bánk Peterburskej Univerzity ekonomiky a financií

Leningradský Štátny pedagogický inštitút Gercena

Osvedčenia

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského - osvedčenie mediátor

Pracovné skúsenosti

Občianske združenie mediácia.online – hlavný administrátor projektu "KLUB
Fides";

Národný inštitút vzdelávania a mládeže – lektorka

University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola
hotelová a ekonomická – lektorka

Základná škola s materskou školou – lektorka

Nadácia mesta Bratislavy – oficiálny zástupca grantového projektu „Kultúrny
mediátor“

Združenie účastníkov finančného trhu v Rusku – manažérka

Spôsob vedenia mediácie

Facilitatívny mediačný štýl, s cieľom uľahčenia komunikácie medzi sporovými stranami, s možným prechodom do evaluácie (hodnotenia, prekladania návrhov riešenia sporu) vo vhodných prípadoch. To všetko iba za predpokladu zachovania nestrannosti a nezávislosti, obojstranného súhlasu strán sporu a odbornej kompetencie v danej oblasti.

Jazyk

Slovenčina

Ruština

Druhy sporov

Občianske spory

Pracovné spory

Rodinné spory

Obchodné spory

Cenník

Výzva na mediáciu 59 €

Konzultácie a poradenstvo 39 €/hod.

Mediačný audit 69 €/hod.

Mediačné konanie 59 €/hod.

Mediátor + špecialista 89 €/hod.

Najnovšie príspevky mediátorky