Informačná správa z priateľského stretnutia

Информационное сообщение с дружеской встречи

 

Občianske združenie slovenských mediátorov mediácia.online o. z. a medzinárodná kresťanská a charitatívna organizácia Armádа spásy na Slovensku* 22. apríla 2023 zorganizovali priateľské stretnutie pre dospelých a deti „Kultúra je mostom medzinárodnej komunikácie“.

Tri veľké detské tvorivé súbory z Charkova, Galanty a Pezinka a umelci z Bachmutu, Kramatorska, Kyjeva a Bratislavy sa zúčastnili kultúrneho podujatia venovaného Medzinárodnému Dňu tanca, ktoré zorganizovali členovia KLUBu Fides** v rámci projektu kultúrnej mediácie. Dôstojníci Armády spásy vo svojich svetlých, priestranných a pohostinných priestoroch v Bratislave privítali viac ako sto hostí a účastníkov projektu, ktorého podujatia sa už tradične konajú v hlavnom meste Slovenska a získavajú stále väčší rozsah, nových priateľov a účastníkov.

Svetlou udalosťou priateľského stretnutia bolo vystúpenie detí zo Súkromnej materskej školy Armády spásy, Pezinok s ukrajinskou piesňou “Ой, у лузi червона калина…” (Ach, na lúke je červená kalina…), ku ktorej sa čoskoro pridali deti z klubu ukrajinských detí z Galanty a ďalší účastníci a diváci koncertu. To demonštrovalo túžbu všetkých účastníkov stretnutia po mieri a ich solidaritu s ľudom Ukrajiny.

Toto stretnutie je ďalším krokom v prispôsobovaní sa jeho účastníkov realite moderného života na Slovensku. Chceme pomôcť všetkým tvorivo založeným ľuďom realizovať sa na slovenskej pôde ako nositelia kultúrnych tradícií, speváckych, tanečných, baletných a iných umeleckých zručností. Jazyk kultúry je univerzálny, je prístupný všetkým národom a sociálnym skupinám. Naďalej budeme prispievať k vyhľadávaniu a realizácii talentov na Slovensku.

Program priateľského stretnutia pod názvom “Kultúra je mostom medzinárodnej komunikácie”

_________________

* Armáda spásy je medzinárodná kreťanská a charitatívna organizácia, ktorá bola založená v roku 1865 a je oficiálne registrovaná v 133 krajinách sveta. Cieľom Armády spásy na Slovensku je fyzická, sociálna, morálna a duchovné podpora ľudí všetkých vekových kategórií, a to na kresťanských princípoch. Cieľovou skupinou Armády spásy sú všetci tí, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii, ale aj tí, ktorí hľadajú akúkoľvek duchovnú pomoc či oporu. Sloganom Armády spásy je „Srdce Bohu, ruky ľuďom“. https://www.armadaspasy.sk/

** KLUB Fides (z lat. Fides – dôvera, svedomitosť) je verejná iniciatíva v rámci združenia slovenských mediátorov MEDIÁCIA.online, ktorej cieľom je poskytovať poradenskú pomoc núteným presídlencom z Ukrajiny, ktorí v súčasnosti žijú na Slovensku. KLUB Fides je komunikačná platforma na prispôsobenie sa novým životným podmienkam, kde sa ľudia môžu podeliť o problémy so zamestnaním, ubytovaním, zdravotnou starostlivosťou a vzdelávaním a dostanú rady od kvalifikovaných odborníkov, ako ich riešiť. https://www.mediacia.online/tag/ukr/

Информационное сообщение с дружеской встречи

 

Содружество словацких медиаторов mediácia.online o. z. и международная христианская и благотворительная организация Армия Спасения в Словакии* 22 апреля 2023 года организовали дружескую встречу для взрослых и детей “Культура – это мост для межнационального общения”.

 

Три больших детских творческих  коллектива из гг. Харьков, Галанты и Пезинка, и артисты из гг. Бахмута, Краматорска, Киева и Братиславы приняли участие в посвященном Международному Дню танца культурном мероприятии, подготовленном членами КЛУБа Fides** в рамках проекта культурная медиация. Офицеры Армии Спасения в своем светлом, просторном и гостеприимном помещении в г. Братиславе приняли более сотни гостей и участников проекта, мероприятия которого уже традиционно проводятся в столице Словакии, приобретая все больший масштаб, новых друзей и участников.

 

Ярким событием дружеской встречи стало исполнение детьми из частного детского сада Армии Спасения, г. Пезинок, украинской песни “Ой, у лузi червона калина…” к которому вскоре присоединились воспитанники клуба украинских детей из г. Галанты, остальные участники концерта и зрители. Это продемонстрировало стремление всех участников встречи к миру и их солидарность с народом Украины.

 

Эта встреча – это очередной шаг в адаптации ее участников к реалиям современной жизни в Словакии. Мы хотим помочь всем людям с творческой жилкой реализовать себя на словацкой земле в качестве носителей культурных традиций, вокального, танцевального, балетного и любого иного художественного мастерства. Язык культуры универсален, он доступен представителям всех народов и социальных групп. Мы будем и дальше вносить свою лепту в поиск и реализацию талантов в Словакии.

 

Программа дружеской встречи под названием “Культура – это мост для межнационального общения”

_________________

* Армия Спасения – международная христианская и благотворительная организация, которая основана в 1865 году и официально зарегистрирована в 133 странах мира. Целью Армии Cпасения в Словакии является физическая, социальная, моральная и духовная поддержка людей всех возрастов, основанная на христианских принципах. Целевой группой Армии Cпасения являются все те, кто оказался в трудной жизненной ситуации, а также те, кто ищет какой-либо духовной помощи или поддержки. Девиз Армии Спасения: „Сердце – Богу, руки – людям“. < https://www.armadaspasy.sk/ >

** КЛУБ Fides (от лат. Fides – доверие, добросовестность) – это общественная инициатива в рамках содружества словацких медиаторов MEDIÁCIA.online, целью которой является оказание консультативной помощи вынужденным переселенцам из Украины, проживающим ныне в Словакии. КЛУБ Fides как коммуникативная платформа служит для адаптации в новые условия жизни, где люди могут делиться проблемами в трудоустройстве, проживании, медицинской помощи и образовании с которыми они сталкиваются и получать консультации квалифицированных специалистов о порядке их разрешения. < https://www.mediacia.online/tag/ukr/ >

mediacia

foto: Dominik Kurina https://dominikkurina.pic-time.com/portfolio

_

O autorovi

_

JUDr. Elena Zenkovich, CSc.

mediátorka

Vzdelanie

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – titul JUDr.

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – titul Mgr.

Fakulta správneho práva Moskovskej štátnej právnickej akadémie – titul CSc.

Fakulta činnosti komerčných bánk Peterburskej Univerzity ekonomiky a financií

Leningradský Štátny pedagogický inštitút Gercena

Osvedčenia

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského - osvedčenie mediátor

Pracovné skúsenosti

Občianske združenie mediácia.online – hlavný administrátor projektu "KLUB
Fides";

Národný inštitút vzdelávania a mládeže – lektorka

University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola
hotelová a ekonomická – lektorka

Základná škola s materskou školou – lektorka

Nadácia mesta Bratislavy – oficiálny zástupca grantového projektu „Kultúrny
mediátor“

Združenie účastníkov finančného trhu v Rusku – manažérka

Spôsob vedenia mediácie

Facilitatívny mediačný štýl, s cieľom uľahčenia komunikácie medzi sporovými stranami, s možným prechodom do evaluácie (hodnotenia, prekladania návrhov riešenia sporu) vo vhodných prípadoch. To všetko iba za predpokladu zachovania nestrannosti a nezávislosti, obojstranného súhlasu strán sporu a odbornej kompetencie v danej oblasti.

Jazyk

Slovenčina

Ruština

Druhy sporov

Občianske spory

Pracovné spory

Rodinné spory

Obchodné spory

Cenník

Výzva na mediáciu 59 €

Konzultácie a poradenstvo 39 €/hod.

Mediačný audit 69 €/hod.

Mediačné konanie 59 €/hod.

Mediátor + špecialista 89 €/hod.

Najnovšie príspevky mediátorky