JUDr. Lenka Sokolová

mediátorka

Vzdelanie

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – titul JUDr.

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – titul Mgr.

Osvedčenia

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského – osvedčenie mediátor

Pracovné skúsenosti

Spoločnosť poskytujúca softvérové služby – podniková právnička

Obchodník s cennými papiermi – podniková právnička

Protimonopolný úrad SR – právnička na odbore druhostupňového konania a
národná delegátka, koordinátorka projektu

Spôsob vedenia mediácie

Facilitatívny mediačný štýl, s cieľom uľahčenia komunikácie medzi sporovými stranami, s možným prechodom do evaluácie (hodnotenia, prekladania návrhov riešenia sporu) vo vhodných prípadoch. To všetko iba za predpokladu zachovania nestrannosti a nezávislosti, obojstranného súhlasu strán sporu a odbornej kompetencie v danej oblasti.

Jazyk

Slovenčina

Angličtina

Druhy sporov

Občianske spory

Pracovné spory

Rodinné spory

Obchodné spory

Cenník

Zaslanie ponuky na mediáciu druhej strane sporu 49,- EUR

Mediačné konanie v nemajetkových sporoch 49,- EUR/hod.

Mediačné konanie v majetkových sporoch  59,- EUR/hod.

Najnovšie príspevky mediátorky