mediácia.online o.z.
Mediačná kancelária BISKUPIČ & CO.
Komunitné centrum Kalab

Pozvánka na stretnutie

Občianske združenie slovenských mediátorov mediácia.online vás pozýva na priateľské stretnutie 14. januára 2023 o 17:00 v komunitnom centre Kalab (Zámocká 5).
Na stretnutí sa plánuje prezentácia projektu „KLUB Fides“ ako komunikačnej platformy na komunikáciu ľudí, ktorí sa ocitli na Slovensku z dôvodov, ktoré nemôžu ovplyvniť, a to tak medzi sebou, ako aj s odborníkmi na rôzne aspekty života na Slovensku. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Centra pre filantropiu n.o. a Nadácie TIPSPORT.
Klub vzniká ako forma spolupráce medzi tými, ktorí pomoc potrebujú, a tými, ktorí ju môžu poskytnúť v Bratislave a okolí. Nezabúdajme, že výmena informácií, emócií, vedomostí a zručností sa pri všetkej ich dôležitosti neobmedzuje len na sociálne siete. Pre ľudí, najmä pre ženy je živá komunikácia jednoduchšia a prirodzenejšia. Klub bude kombinovať rôzne formy interakcie medzi svojimi členmi, pričom sa bude snažiť nájsť organický súlad s iniciatívou účastníkov alebo úlohou, ktorú treba vyriešiť.
Názov klubu Fides v latinčine znamená dôvera, svedomitosť, čo sú kľúčové pojmy, na ktorých bude klub zakladať svoju činnosť – budovanie dôvery medzi ľuďmi rôzneho sociálneho postavenia, pôvodu, náboženstva, prostredníctvom vzájomnej pomoci pri riešení konkrétnych problémov.
Súčasťou stretnutia bude slávnostný program, občerstvenie a dobrá nálada.
Tešíme sa na stretnutie s vami!

Приглашение на встречу

Содружество словацких медиаторов mediácia.online приглашает принять участие в дружеской встрече 14 января 2023 года в 17:00, которая пройдет в центре общения Калаб (Zámocká 5).
На встрече планируется презентация проекта «КЛУБ Fides», как коммуникативной площадки для общения людей, оказавшихся в Словакии по независящим от них причинам, как между собой, так и с экспертами по различным аспектам жизни в Словакии. Этот проект реализуется при поддержке Центра филантропии и Фонда TIPSPORT.
Клуб создается как форма сотрудничества тех, кто нуждается в помощи и тех, кто может такую помощь оказать в Братиславе и ее окрестностях. Не будем забывать, что обмен информацией, эмоциями, знаниями и умениями не сводится к социальным сетям, при всей их значимости. Людям, особенно женщинам, проще и естественнее понять друг друга в живом общении. Клуб будет сочетать в своей работе разные формы взаимодействия его участников, стараясь находить органично соответствовать той или иной инициативе участников или задаче, которую необходимо решить.
Название клуба Fides, означающего на латыни доверие, добросовестность, выражает те ключевые понятия, на которых клуб будет основывать свою деятельность, – формирование атмосферы доверия между людьми разного социального статуса, происхождения, вероисповедования, путем добросовестного содействия друг другу в решении конкретных проблем.
На встрече предусмотрена праздничная программа, угощение и хорошее настроение.
Ждем вас на нашей встрече!

_

O autorovi

_

JUDr. Elena Zenkovich, CSc.

mediátorka

Vzdelanie

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – titul JUDr.

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – titul Mgr.

Fakulta správneho práva Moskovskej štátnej právnickej akadémie – titul CSc.

Fakulta činnosti komerčných bánk Peterburskej Univerzity ekonomiky a financií

Leningradský Štátny pedagogický inštitút Gercena

Osvedčenia

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského - osvedčenie mediátor

Pracovné skúsenosti

Občianske združenie mediácia.online – hlavný administrátor projektu "KLUB
Fides";

Národný inštitút vzdelávania a mládeže – lektorka

University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola
hotelová a ekonomická – lektorka

Základná škola s materskou školou – lektorka

Nadácia mesta Bratislavy – oficiálny zástupca grantového projektu „Kultúrny
mediátor“

Združenie účastníkov finančného trhu v Rusku – manažérka

Spôsob vedenia mediácie

Facilitatívny mediačný štýl, s cieľom uľahčenia komunikácie medzi sporovými stranami, s možným prechodom do evaluácie (hodnotenia, prekladania návrhov riešenia sporu) vo vhodných prípadoch. To všetko iba za predpokladu zachovania nestrannosti a nezávislosti, obojstranného súhlasu strán sporu a odbornej kompetencie v danej oblasti.

Jazyk

Slovenčina

Ruština

Druhy sporov

Občianske spory

Pracovné spory

Rodinné spory

Obchodné spory

Cenník

Výzva na mediáciu 59 €

Konzultácie a poradenstvo 39 €/hod.

Mediačný audit 69 €/hod.

Mediačné konanie 59 €/hod.

Mediátor + špecialista 89 €/hod.

Najnovšie príspevky mediátorky