Právna adaptácia a hranice tolerancie: praktický pohľad

Právna adaptácia znamená podporu pre pochopenie právnej, ekonomickej, sociálnej a kultúrnej štruktúry spoločnosti. Reagovanie na rôzne ustanovenia zase predpokladá konanie jednotlivca v rámci príslušných hraníc.

Tolerancia (lat. tolerare) sa zvyčajne chápe ako tolerancia k inému svetonázoru, životnému štýlu, správaniu a zvykom. Tolerancia však neznamená akceptovať iný svetonázor alebo spôsob života, znamená dať druhým právo žiť podľa ich vlastného svetonázoru.

Tolerancia je právna kategória. Hranice tolerancie sú definované v medzinárodných právnych aktoch, ktoré implementujú kantovský právny kategorický imperatív – ľudské práva a slobody nesmú porušovať práva a slobody iných ľudí. Podľa Deklarácie princípov tolerancie UNESCO, prejav tolerancie neznamená tolerantný postoj k sociálnej nespravodlivosti, vzdať sa vlastného presvedčenia alebo sa podriadiť presvedčeniu iných. Tolerancia nemôže za žiadnych okolností ospravedlniť porušovanie základných ľudských práv a slobôd. Tolerancia nie je možná, ak sa porušujú právne normy, preto legislatíva stanovuje právnu zodpovednosť. Zároveň sú dôležité hranice dodržiavania právnych predpisov. Pre obyvateľov štátu to znamená, že súhlasia s dodržiavaním zákonov štátu, v ktorom žijú.

Za účelom dosiahnutia cieľov sociálnej a právnej orientácie v pravidlách verejného života na Slovensku a prevencie nepriaznivých situácií organizujeme semináre s názvom „Sociálno-právne povedomie a formy pomoci v rôznych sférach života“ pre ľudí z Ukrajiny so štatútom „dočasné útočisko“.

Po realizácii hlavného bloku aktivít v rámci grantového projektu „Kultúrny mediátor“ s finančnou podporou hlavného mesta SR Bratislavy prostredníctvom Nadácie mesta Bratislavy pre ľudí z Ukrajiny sme sa s kolegami presvedčili o ich užitočnosti a potrebe pokračovať v organizácii takýchto podujatí zameraných na solidaritu a inkluzívne hodnoty a zdôrazňujúcich potreby všetkých obyvateľov bez rozdielu, s cieľom naučiť sa vnímať rozmanitosť sociálneho prostredia a zabezpečiť vzájomnú otvorenosť. Určite je dôležité predchádzať konfliktom a nedorozumeniam, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku rozdielov v kultúrnych, spoločenských názoroch, hodnotách a životnom štýle, znalosti rôznych jazykov.

Rozsah otázok, o ktorých sa na týchto stretnutiach diskutuje, môžeme rozdeliť do niekoľkých okruhov.

Prvý okruh zahŕňa prehľad o zamestnaní, vzdelávaní, zdravotnej starostlivosti, ubytovaní a trávení voľného času. Širšie otázky: pracovné podmienky, práva zamestnanca, priemerná mzda, postup pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí ubytovania, vzdelávací systém pre deti a dospelých, garancie zdravotnej starostlivosti, typy zdravotníckych zariadení, pohotovostná zdravotná starostlivosť, informačné portály atď.

Druhý okruh tvoria užšie otázky: špecifiká pracovnoprávnych vzťahov, skúšobná doba, brigáda, výhody pre matky, postup pri podaní sťažnosti v prípade porušenia práv zamestnanca, príspevok na ubytovanie vlastníkovi nehnuteľnosti alebo iným subjektom podľa zákona o azyle, podmienky prijatia na vysoké školy, špecifiká postupu pri nostrifikácii dokladov o vzdelaní, neformálne typy vzdelávania pre seniorov, zásadné odlišnosti medzi slovenským zdravotníctvom a ukrajinským systémom zdravotnej starostlivosti atď.

Do tretieho okruhu patria otázky všeobecnej prevencie – prevencie kriminality. Rôzne podrobné diskusie o nelegálnej práci, modernom otrokárstve, šikanovaní, obťažovaní, kyberšikane, ako aj o tom, ako predísť podvodom a ako sa nestať obeťou trestného činu. Samostatnú diskusiu si zaslúži téma manažmentu rizika socializácie. Ide o prejavy nenávisti a rôznych dezinformácií v online priestore. So všeobecnou prevenciou súvisí aj otázka foriem právnej ochrany pred rôznymi protiprávnymi konaniami: kam sa obrátiť o pomoc a praktické rady psychologického charakteru, ako predchádzať rôznym krízovým situáciám.

Štvrtý okruh zahŕňa otázky so zameraním na znižovanie možnosti vzniku konfliktných situácií v oblasti spoločenských vzťahov a účinné spôsoby riešenia konfliktov. V kontexte tejto problematiky sa rozoberajú kľúčové aspekty mediácie ako spôsobu mimosúdneho riešenia sporov, úloha mediátora, ktorého umením je vyjednávať medzi konfliktnými stranami a transformovať konflikt na rokovací proces, ktorý končí vzájomne prijateľnými dohodami. So základnými znalosťami sú konfliktné strany schopné vyriešiť svoj spor aj samostatne. Konflikt je sprevádzaný psychickým stresom, preto je potrebné diskutovať o možných metódach psychologickej korekcie a psychologickej pomoci, o rôznych formách psychohygieny. Napríklad techniky ovládania vlastnej intonácie počas konfliktu, vďaka ktorej sa dá agresor upokojiť a obeť stabilizovať.

Do piateho okruhu podľa nášho názoru patrí oboznámenie sa s kultúrnym prostredím: základné hodnoty, miestne podmienky a kultúrne zvyky prevládajúce na Slovensku, otázky významných spoločenských, kultúrnych a náboženských udalostí v SR a pod.

Slovensko prejavujúce toleranciu, vrátane etnickej, dnes spája špecifické prejavy rôznych kultúr. Umožňuje všetkým integrovať sa do verejného priestoru v prospech obyvateľov bez ohľadu na jazyk alebo zvyky.

Relevantnosť cieľov uvedených aktivít je založená na mechanizme spätnej väzby. Podstata tohto mechanizmu spočíva v objasnení pravidiel sociálneho spolužitia a dispozičnej účasti v spoločnosti. Medzi účastníkmi našich podujatí realizujeme prieskumy, aby sme zistili úroveň ich informovanosti o spoločenských pravidlách, ich praktickú aplikáciu a pomohli im osvojiť si spoločensko-právny priestor – „vstrebať jeho ducha”.

Výsledky dotazníka sú v skratke nasledovné.

Všetci respondenti sa zhodli v názoroch, že semináre možno považovať za vhodnú formu prispôsobenia sa podmienkam života na Slovensku, keďže pomáhajú lepšie sa orientovať v pravidlách spoločenského života. Prevažná väčšina respondentov by uprednostnila poradenskú podporu tak počas osobného stretnutia s konzultantom, ako aj počas kolektívnej diskusie o vznikajúcich problémoch. Väčšina účastníkov prejavila záujem o poradenstvo, konzultácie, odporúčania, právnu pomoc, ktoré ponúka Informačná kancelária prevencie kriminality (MV SR). Takmer všetci respondenti sú ochotní využiť poznatky získané na seminári vo svojom živote alebo sa o ne podeliť s niekým, koho poznajú.

Významná časť respondentov uviedla nasledujúce otázky, ktoré si zaslúžia ďalšie hĺbkové posúdenie: zdravotná starostlivosť a prístup k zdravotnej starostlivosti, zamestnanosť vrátane rizík nelegálnej práce, sociálne zabezpečenie, pomoc pri realizácii práv a slobôd ľudí, ktorí sa nachádzajú v ťažkej životnej situácii, oboznámenie sa s migračnými predpismi, získanie povolenia na prechodný pobyt.

Proces adaptácie ovplyvňuje viacero faktorov, z ktorých je podľa mnohých respondentov významný faktor komunikácie. Niektorí respondenti zaznamenali problémy vo vzťahoch a komunikácii medzi spoluobčanmi.

Pre štvrtinu respondentov sú relevantné psychologická podpora a pomoc dospelým aj deťom, prekonanie konfliktných situácií.

Pokiaľ ide o sféru vzťahov, kde vznikajú konfliktné situácie, väčšina respondentov označila prostredie rodiny, práce a každodenného života. Mnohí respondenti zároveň uviedli, že najlepším spôsobom riešenia konfliktných situácií je dialóg, diskusia o nedorozumeniach a dokonca aj využitie služieb mediátora. Zapojenie orgánov verejnej správy a súdov nie je prioritou.

Po diskusii o problematike šikanovania, a to aj v online prostredí, výsledky prieskumu ukázali, že o túto tému je veľký záujem a je pre nich významná, ale väčšina účastníkov sa s problémom šikanovania nestretla. Napriek tomu na otázku, či zažili prejav psychickej krutosti na Slovensku, a ak áno, tak kde, však viacerí respondenti odpovedali kladne a poukázali na verejné miesta. Tieto problémy vyvolávajú otázky právnej zodpovednosti, prevencie deliktov.

Proces právnej adaptácie určite prispieva k vytváraniu atmosféry harmónie a tolerancie. Keď použijeme paralelu so starogréckym mýtom o Argonautoch môžeme povedať, že účastníci seminárov a predstavitelia rôznych kultúr žijúcich na Slovensku „vybrali sa“ nie za zlatým rúnom, ale za vzájomným porozumením a mierom.

Dúfame, že interkultúrna mediácia v tom pomôže.

Použité zdroje:

– Materiály zo stretnutí a seminárov. Na ich realizáciu bola poskytnutá dotácia z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislava prostredníctvom Nadácie (zmluva o poskytnutí dotácie č. MIMV/255/2022 uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1965 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky). Oficiálny organizátor: Elena Zenkovich ENGECON. Podujatia sú podporované mediáčnou kancelárou BISKUPIČ & CO., mediácia.onilne.sk.: https://www.mediacia.online/ukrajina/

‑ Význam tolerancie. Wikipedia: https://www.wikipedia.org/

_

O autorovi

_

JUDr. Elena Zenkovich, CSc.

mediátorka

Vzdelanie

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – titul JUDr.

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – titul Mgr.

Fakulta správneho práva Moskovskej štátnej právnickej akadémie – titul CSc.

Fakulta činnosti komerčných bánk Peterburskej Univerzity ekonomiky a financií

Leningradský Štátny pedagogický inštitút Gercena

Osvedčenia

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského - osvedčenie mediátor

Pracovné skúsenosti

Občianske združenie mediácia.online – hlavný administrátor projektu "KLUB
Fides";

Národný inštitút vzdelávania a mládeže – lektorka

University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola
hotelová a ekonomická – lektorka

Základná škola s materskou školou – lektorka

Nadácia mesta Bratislavy – oficiálny zástupca grantového projektu „Kultúrny
mediátor“

Združenie účastníkov finančného trhu v Rusku – manažérka

Spôsob vedenia mediácie

Facilitatívny mediačný štýl, s cieľom uľahčenia komunikácie medzi sporovými stranami, s možným prechodom do evaluácie (hodnotenia, prekladania návrhov riešenia sporu) vo vhodných prípadoch. To všetko iba za predpokladu zachovania nestrannosti a nezávislosti, obojstranného súhlasu strán sporu a odbornej kompetencie v danej oblasti.

Jazyk

Slovenčina

Ruština

Druhy sporov

Občianske spory

Pracovné spory

Rodinné spory

Obchodné spory

Cenník

Výzva na mediáciu 59 €

Konzultácie a poradenstvo 39 €/hod.

Mediačný audit 69 €/hod.

Mediačné konanie 59 €/hod.

Mediátor + špecialista 89 €/hod.

Najnovšie príspevky mediátorky