nádej

Právo na nádej

Podľa známeho gréckeho mýtu je nádej jediná vec, ktorá zostala na dne Pandorinej skrinky. Zvedavá Pandora otvorila skrinku, z ktorej sa všetky nešťastia a katastrofy uvoľnili po celom svete a na dne, pod zabuchnutým vekom, zostala iba nádej.

Nádej na vzájomnú dôveru v budúcnosti.

Znepokojujúca realita a neistota vo svete sa stavajú zdrojom pocitov beznádeje a bezmocnosti.

Narastá napätie, agresivita, konflikty, zatrpklosť.

Agresivita môže byť aj vlastnosťou ľudskej povahy a potom človek s takou povahou vytvára konflikty kdekoľvek a bez ohľadu na okolnosti.

Ľudia potrebujú právnu ochranu. Samozrejme, to platí aj pre cudzincov, ktorí sú na území Slovenskej republiky. Takáto ochrana môže zahŕňať opatrenia na ochranu pred všetkými formami diskriminácie. Dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania znamená zákaz diskriminácie z dôvodu: pohlavia, náboženstva alebo viery, národnosti alebo etnickej skupiny, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu a pod. Mimoriadne dôležitá je otázka zabezpečenia právnej ochrany detí pred diskrimináciou, násilím a šikanovaním.

Pri vznikajúcich konfliktoch je nevyhnutná účasť tretej strany, ktorá je nezávislým sprostredkovateľom (mediátorom) spoločenských procesov. Mediátori pomáhajú nielen vyriešiť problém, dohodnúť sa, nájsť obojstranne výhodné riešenie, ale aj obnoviť medziľudské vzťahy.

Mediácia je univerzálny a vhodný postup na riešenie mnohých konfliktov. Mediácia ako proces je už zo svojej podstaty mechanizmom, ktorý obnovuje to, čo je zničené, keďže jej základnými princípmi sú rovnosť a vzájomný rešpekt strán, konštruktívne správanie sa v konfliktnej situácii , nenásilná (pokojná) reakcia na napätie a eskaláciu konfliktu.

Vždy existuje nádej na urovnanie vzťahov medzi ľuďmi a vytvorenie harmonickej interakcie medzi nimi.

_

O autorovi

_

JUDr. Elena Zenkovich, CSc.

mediátorka

Vzdelanie

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – titul JUDr.

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – titul Mgr.

Fakulta správneho práva Moskovskej štátnej právnickej akadémie – titul CSc.

Fakulta činnosti komerčných bánk Peterburskej Univerzity ekonomiky a financií

Leningradský Štátny pedagogický inštitút Gercena

Osvedčenia

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského - osvedčenie mediátor

Pracovné skúsenosti

Občianske združenie mediácia.online – hlavný administrátor projektu "KLUB
Fides";

Národný inštitút vzdelávania a mládeže – lektorka

University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola
hotelová a ekonomická – lektorka

Základná škola s materskou školou – lektorka

Nadácia mesta Bratislavy – oficiálny zástupca grantového projektu „Kultúrny
mediátor“

Združenie účastníkov finančného trhu v Rusku – manažérka

Spôsob vedenia mediácie

Facilitatívny mediačný štýl, s cieľom uľahčenia komunikácie medzi sporovými stranami, s možným prechodom do evaluácie (hodnotenia, prekladania návrhov riešenia sporu) vo vhodných prípadoch. To všetko iba za predpokladu zachovania nestrannosti a nezávislosti, obojstranného súhlasu strán sporu a odbornej kompetencie v danej oblasti.

Jazyk

Slovenčina

Ruština

Druhy sporov

Občianske spory

Pracovné spory

Rodinné spory

Obchodné spory

Cenník

Výzva na mediáciu 59 €

Konzultácie a poradenstvo 39 €/hod.

Mediačný audit 69 €/hod.

Mediačné konanie 59 €/hod.

Mediátor + špecialista 89 €/hod.

Najnovšie príspevky mediátorky