ukrajina

Výsledky seminára pre ľudí z Ukrajiny, ktorý sa konal na Vysokej škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha / Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave VŠMVV

Dňa 23. 08. 2022 sa na VŠMVV uskutočnil ďalší seminár z cyklu podujatí v rámci projektu „Kultúrny mediátor“, na ktorého podporu bola poskytnutá dotácia z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy prostredníctvom Nadácie, na tému „Právne povedomie a formy pomoci v rôznych sférach života“. Za účelom právnej orientácie vo zvyklostiach a pravidlách verejného života na Slovensku a prevencie nepriaznivých situácií rečníci zamerali pozornosť účastníkov seminára na niekoľko aspektov týchto pravidiel. Vo svojej prezentácii sa JUDr. Elena Zenkovich, CSc. zamerala na všeobecný prehľad o európskom právnom poriadku a spoločných európskych právnych normách a ich vplyve na národnú legislatívu. Pokiaľ ide o právne prostriedky zaručujúce dôveru v orgány verejnej správy a ich zamestnancov, poznamenala, že koncepcia dobrej správy vecí verejných (good administration) je na Slovensku uznávaná a mali by s ňou byť oboznámení všetci občania a cudzinci žijúci na Slovensku.

V rámci projektu mal vystúpenie aj Bc. Miroslav Schlesinger, ktorý v úvode predstavil svoje pracovisko, jeho úlohy a možnosti spolupráce. Taktiež uviedol niekoľko informácií o svojich znalostiach, ktoré využíva vo svojej praxi. Potom oboznámil prítomných účastníkov, akej problematike sa bude venovať, ako ju rozdelí kvôli náročnosti jej obsahu. Súčasne uviedol, že je pripravený zodpovedať všetky otázky v rámci svojich možností a kompetencií. Následne citlivým spôsobom oboznámil prítomných o rizikách nelegálnej práce pre dospelých a následný dopad na deti, ale aj na iných rodinných príslušníkov. Poukázal pritom nielen na platnú legislatívu v Slovenskej republike, ale aj na riziká súvisiace s obchodovaním s ľuďmi a kriminalitou, ktorá s tým môže tiež súvisieť. Ďalej pokračoval v objasňovaní problematiky obchodovania s ľuďmi. Jeho prístup bol k účastníkom stále veľmi citlivý, pričom dbal na ich situáciu. Citlivo pristupoval k téme najmä v komunikácii so ženami, čo ocenili aj v záverečnej spätnej väzbe. Dôkladne a zrozumiteľne vysvetlil moderné otrokárstvo, keď sú obete zneužívané na prácu. Počas prednášky využíval vhodné kazuistiky (prípady z praxe), ktoré poslucháči ocenili ako vhodnú formu .

Keď prešiel k téme „sexuálneho otroctva“, teda k druhej časti, ktorá sa venovala obchodu s ľuďmi s cieľom sexuálneho násilia, obzvlášť citlivo viedol diskusiu, aj rozhovor. Primerane k téme volil tiež prestávky na psychohygienu. Obe témy účastníkov veľmi zaujali. Veľmi pozitívne na jeho prezentácii bolo, že uvádzal praktické rady ako predísť podvodom a ako sa nestať obeťou trestného činu. V závere účastníkom predstavil rôzne formy pomoci, uviedol praktické príklady a zodpovedal množstvo otázok. Téma všetkých zaujala a účastníci prejavili záujem aj o ďalšie témy, ktoré sme zaradili do projektu s Bc. Miroslavom Schlesingerom. Odborný preklad prejavu a ďalšiu diskusiu s účastníkmi zabezpečila Mgr. Jelena Ondrejkovičová, PhD. Diskusie sa zúčastnila aj JUDr. Lenka Sokolova. Účastníci prejavili veľkú spokojnosť s týmto lektorom, preto hodnotíme túto akciu ako splnený cieľ projektu.

Na záver sme vyjadrili poďakovanie všetkým účastníkom seminára za ich pozitívne hodnotenie našich projektových aktivít, ktoré pomáhajú zorientovať sa v pravidlách verejného života na Slovensku. Témy našich ďalších projektových podujatí sa budú formovať na základe dotazníka účastníkov, predovšetkým na základe problematiky, ktorá si zasluhuje hlbšie posúdenie.

Итоги семинара для людей из Украины, проведенном в Институте
международных общественных отношений Прага / Образовательном и консультативном институте в Братиславе VŠMVV

23 августа 2022 года в VŠMVV был проведен очередной семинар на тему «Правовая осведомленность и формы помощи в различных сферах жизни» из цикла мероприятий в рамках проекта «Культурный медиатор», реализуемого при поддержке Фонда столицы Словацкой республики Братиславы. В целях правовой ориентации в обычаях и правилах общественной жизни в Словакии и предотвращении неблагоприятных ситуаций, докладчики акцентировали внимание участников семинара на ряде аспектов этих правил. В своей презентации
JUDr. Елена Зенькович, к.ю.н. остановилась на общем обзоре европейского правопорядка и общеевропейских правовых нормах и их влиянии на национальное законодательство. Говоря о правовых средствах, гарантирующих доверие к органам публичного управления и их служащим, она отметила, что в Словакии признается концепция хорошего управления (good aministration), с которой должны бы быть ознакомлены все граждане и иностранцы, проживающие в Словакии.

В рамках проекта выступил Bc. Мирослав Шлизенгер, который во вводной части представил свою работу, ее задачи и возможности сотрудничества. Поделился своими знаниями, используемыми в своей практике. Затем проинформировал присутствующих участников семинара о том, какую проблематику он затронет, как ее дифференцирует в силу сложности ее содержания. При этом отметил, что готов ответить на все вопросы в пределах своих возможностей и компетенции. В деликатной форме он проинформировал присутствующих о рисках нелегальной работы для взрослых и последующем ее влиянии на детей, а также на других родственников. При этом указал не только на действующее законодательство в Словацкой Республике, но и на риски, связанные с торговлей людьми и преступностью, которые также могут быть связаны с нелегальной работой.

Продолжая разъяснять проблематику торговли с людьми, докладчик по-прежнему был чутким к участникам семинара, обращая внимание на их ситуацию. Он очень аккуратно подошел к этой теме, особенно в общении с женщинами, что также было ими оценено в окончательном отзыве о семинаре. Он подробно и доходчиво объяснил, что представляет собой современное рабство, когда жертвы эксплуатируются для работы. Во время лекции он использовал подходящую казуистику (случаи из практики), которая была оценена слушателями как удобная форма разъяснений проблематики.

Когда он перешел к теме «сексуального рабства», т.е. ко второй части своего выступления, которая была посвящена торговле людьми с целью сексуального насилия, он особенно деликатно вел дискуссию и беседу. Соразмерно темам делал перерывы на психогигиену. Обе темы были очень интересны участникам. Очень полезным в его выступлении было то, что он дал практические советы о том, как предотвратить мошенничество и как не стать жертвой преступления. В заключении своего выступления, он представил участникам различные
формы помощи, привел практические примеры и ответил на большое количество вопросов. Всех участников семинара заинтересовала эта тема, и они также проявили интерес к другим темам, которые мы включили в проект с участием Bc. Мирослава Шлизенгера. Профессиональный перевод выступления докладчика и дальнейшую дискуссию с участниками обеспечивала Mgr. Елена Ондрейковичова, PhD. В дискуссии также участвовала JUDr. Lenka Sokolova. Участники остались очень довольны этим лектором, внесшим важный вклад в реализацию целей проекта.

В завершении мы выразили признательность всем участникам семинара за их положительную оценку мероприятий нашего проекта, которые помогают соориентироваться в правилах общественной жизни в Словакии. Темы дальнейших мероприятий проекта будут сформированы на основе проведенного опроса участников, в первую очередь, исходя из той проблематики, которую они отметили как заслуживающую дальнейшего углубленного рассмотрения.

_

O autorovi

_

JUDr. Elena Zenkovich, CSc.

mediátorka

Vzdelanie

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – titul JUDr.

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – titul Mgr.

Fakulta správneho práva Moskovskej štátnej právnickej akadémie – titul CSc.

Fakulta činnosti komerčných bánk Peterburskej Univerzity ekonomiky a financií

Leningradský Štátny pedagogický inštitút Gercena

Osvedčenia

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského - osvedčenie mediátor

Pracovné skúsenosti

Občianske združenie mediácia.online – hlavný administrátor projektu "KLUB
Fides";

Národný inštitút vzdelávania a mládeže – lektorka

University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola
hotelová a ekonomická – lektorka

Základná škola s materskou školou – lektorka

Nadácia mesta Bratislavy – oficiálny zástupca grantového projektu „Kultúrny
mediátor“

Združenie účastníkov finančného trhu v Rusku – manažérka

Spôsob vedenia mediácie

Facilitatívny mediačný štýl, s cieľom uľahčenia komunikácie medzi sporovými stranami, s možným prechodom do evaluácie (hodnotenia, prekladania návrhov riešenia sporu) vo vhodných prípadoch. To všetko iba za predpokladu zachovania nestrannosti a nezávislosti, obojstranného súhlasu strán sporu a odbornej kompetencie v danej oblasti.

Jazyk

Slovenčina

Ruština

Druhy sporov

Občianske spory

Pracovné spory

Rodinné spory

Obchodné spory

Cenník

Výzva na mediáciu 59 €

Konzultácie a poradenstvo 39 €/hod.

Mediačný audit 69 €/hod.

Mediačné konanie 59 €/hod.

Mediátor + špecialista 89 €/hod.

Najnovšie príspevky mediátorky