Zhrnutie zo stretnutia k téme: Jazyková mapa Ukrajiny alebo prečo v uliciach Bratislavy všade počuť ruštinu

1. apríla 2022 sa uskutočnilo online stretnutie mediátorov, na ktorom Mgr. Jelena Ondrejkovičová, PhD. z Filozofickej fakulty UK, vystúpila s prezentáciou na tému „Jazyková mapa Ukrajiny alebo prečo v uliciach Bratislavy všade počuť ruštinu„. Téma reflektuje aktuálnu utečeneckú krízu, a s tým súvisiace predpokladané (nielen) komunikačné problémy.

Vo svojom vystúpení Mgr. Jelena Ondrejkovičová, PhD. priblížila jazykovú situáciu na Ukrajine a vzťah medzi ukrajinským a ruským jazykom, ich fungovanie v spoločnosti na rôznych úrovniach (rodina, školstvo, služby, štátne úrady). Osobitnú pozornosť venovala jazykovým rozdielom vyplývajúcim z určitého historického vývoja a ozrejmila špecifiká používania ruského jazyka na území Ukrajiny.

Ďalšie ťažisko jej vystúpenia spočívalo v analýze jazykového vybavenia ľudí, ktorí utiekli z Ukrajiny na Slovensko: u koho a do akej miery je ruština resp. ukrajinčina ich materinským jazykom, akým jazykom môžu komunikovať s dobrovoľníkmi, s úradmi, v školách a na pracoviskách.

Osobitná téma: čo všetko musí zohľadňovať mediátor pri komunikácii s utečencami nielen z hľadiska jazyka, ktorým rozprávajú a ktorému rozumejú, ale aj ďalšie mimojazykove faktory, ktoré ovplyvňujú medzikultúrnu komunikáciu.

Cennými náhľadmi do diskusie prispeli Bc. Miroslav Schlesinger z informačnej kancelárie pre obete trestných činov Ministerstva vnútra SR a Anna Barseghyan, ktorá pôsobila v Lige za ľudské práva. Odprezentované všeobecné tendencie a špecifiká používania jazyka významne prispievajú k lepšiemu pochopeniu situácie, v ktorej sa ľudia, ktorí utiekli z Ukrajiny na Slovensko, nachádzajú a ešte viac vyzdvihujú potrebu vzájomného porozumenia a využívanie jazyka predovšetkým ako prostriedku na dorozumievanie sa.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za ich aktivitu a interakciu.

_

O autorovi

_

JUDr. Elena Zenkovich, CSc.

mediátorka

Vzdelanie

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – titul JUDr.

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – titul Mgr.

Fakulta správneho práva Moskovskej štátnej právnickej akadémie – titul CSc.

Fakulta činnosti komerčných bánk Peterburskej Univerzity ekonomiky a financií

Leningradský Štátny pedagogický inštitút Gercena

Osvedčenia

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského - osvedčenie mediátor

Pracovné skúsenosti

Občianske združenie mediácia.online – hlavný administrátor projektu "KLUB
Fides";

Národný inštitút vzdelávania a mládeže – lektorka

University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola
hotelová a ekonomická – lektorka

Základná škola s materskou školou – lektorka

Nadácia mesta Bratislavy – oficiálny zástupca grantového projektu „Kultúrny
mediátor“

Združenie účastníkov finančného trhu v Rusku – manažérka

Spôsob vedenia mediácie

Facilitatívny mediačný štýl, s cieľom uľahčenia komunikácie medzi sporovými stranami, s možným prechodom do evaluácie (hodnotenia, prekladania návrhov riešenia sporu) vo vhodných prípadoch. To všetko iba za predpokladu zachovania nestrannosti a nezávislosti, obojstranného súhlasu strán sporu a odbornej kompetencie v danej oblasti.

Jazyk

Slovenčina

Ruština

Druhy sporov

Občianske spory

Pracovné spory

Rodinné spory

Obchodné spory

Cenník

Výzva na mediáciu 59 €

Konzultácie a poradenstvo 39 €/hod.

Mediačný audit 69 €/hod.

Mediačné konanie 59 €/hod.

Mediátor + špecialista 89 €/hod.

Najnovšie príspevky mediátorky