Zhrnutie k stretnutiu na tému: Kultúrna mediácia

V piatok 20. apríla 2022 sa konala prezentácia na tému „Kultúrny mediátor“. Vo svojom prejave mediátorka JUDr. Elena Zenkovich, CSc hovorila o tom, aké sú aktuálne výzvy, ktorým čelí kultúrny mediátor, o programe realizácie aktivít v oblasti kultúrnej mediácie, pripravovanom spoločne s odborníkmi. Podujatia sú zamerané na poskytovanie pomoci ľuďom, ktorí opustili svoju krajinu proti svojej vôli. Z tohto pohľadu sú dôležité podujatia na prekonanie sociálno-kultúrneho šoku a integračné aktivity.

Po prvé sociálna orientácia v oblasti zamestnanosti, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, ubytovania, kultúrneho voľného času. Po druhé je to prevencia konfliktov a nedorozumení. Osobitný dôraz na vytvorenie právneho povedomia a uplatnenia pravidiel verejného života. Po tretie podujatia sa týkajú na možnosti ochrany pred rôznymi formami diskriminácie, šikanou a iným protiprávnym konaním. Mediácia, ako forma mimosúdneho riešenia sporu, je vhodným spôsobom, ako nájsť vhodné riešenie situácie.

Veľmi často si ľudia nemyslia, že existujú rozdiely v normách správania a dôsledkoch ich nedodržania. Je úplne prirodzené, že si ľudia myslia, že je to rovnaké ako v ich krajine. Zvykli si na svoj život. Preto je dôležité poskytovať vzdelávanie. Môžu to byť rôzne podujatia vo forme kurzov, seminárov, workshopov, tréningu interkultúrneho dialógu vrátane mediačných stretnutí.

Osobitnú úlohu zohráva aj prevencia vyhorenia mediátora. Ide o supervíziu, čo prispieva k efektívnosti činnosti mediátora.

_

O autorke

_

JUDr. Elena Zenkovich, CSc.

mediátorka

Vzdelanie

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – Mgr., JUDr.

Moskovská Štátna právnická akadémia – CSc.

Peterburská Univerzita ekonomiky a financií

Leningradský Štátny pedagogický inštitút Gercena

Osvedčenia

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského - osvedčenie mediátor

Pracovné skúsenosti

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha (Bratislava) - lektorka

Odborová Asociácia registrátorov, transfer-agentov a depozitárov/PARTAD (Moskva) - podpredseda

BARENTS GROUP LLC - konzultant

Národná banka, Oddelenie pre cenné papiere a investičný trh (Petrohrad) - vedúci ekonóm

Spôsob vedenia mediácie

Facilitatívny mediačný štýl, s cieľom uľahčenia komunikácie medzi sporovými stranami, s možným prechodom do evaluácie (hodnotenia, prekladania návrhov riešenia sporu) vo vhodných prípadoch. To všetko iba za predpokladu zachovania nestrannosti a nezávislosti, obojstranného súhlasu strán sporu a odbornej kompetencie v danej oblasti.

Jazyk

Slovenčina

Ruština

Druhy sporov

Občianske spory

Pracovné spory

Rodinné spory

Obchodné spory

Cenník

Výzva na mediáciu 59 €

Konzultácie a poradenstvo 39 €/hod.

Mediačný audit 69 €/hod.

Mediačné konanie 59 €/hod.

Mediátor + špecialista 89 €/hod.

Najnovšie príspevky mediátorky