kultúrny mediátor

Aktivity projektu „Kultúrny mediátor“ sú podporené Nadáciou mesta Bratislavy

Na realizáciu projektových aktivít “Kultúrny mediátor” bola poskytnutá dotácia z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislava prostredníctvom Nadácie (zmluva o poskytnutí dotácie č. MIMV/255/2022 uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1965 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky). Štatutárny zástupca je JUDr. Elena Zenkovich, CSc.

Ciele projektu: vytváranie priestoru pre integráciu a spoločne strávený čas ľudí a komunít prichádzajúcich z Ukrajiny, organizovanie aktivít upriamujúcich pozornosť na solidaritu a inkluzívne hodnoty a aktivity, ktoré poukazujú na potreby všetkých ľudí bez rozdielu (obyvatelia/cudzinci/odídenci), s cieľom vnímať rozmanitosť ako obohatenie, nie ako hrozbu, budovanie vzájomnej otvorenosti a senzibilizácia situácie, v ktorej sa ľudí ocitli.

Projekt je zameraný na prevenciu konfliktov a nedorozumení, ktoré vznikajú v dôsledku rozdielov v kultúrnych, spoločenských názoroch, hodnotách a životnom štýle, znalosti rôznych jazykov a úrovne blahobytu.

Súbor podujatí sa vzťahuje na tieto oblasti:
– sociálna orientácia v oblasti zamestnanosti, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, ubytovania, kultúrneho voľného času
– prevencia viacsmerných konfliktných situácií a zmierovacie postupy
– možnosti mediácie pri riešení konfliktov
– vyučovacie metódy riešenia konfliktných situácií vrátane metódy konštruktívneho správania v strese, napätí, pri potenciálnom konflikte
– možnosti ochrany pred rôznymi formami diskriminácie, šikanou a iným protiprávnym konaním
– vysvetľujúca prevencia priestupkov vo sfére verejného života.

V závislosti od smeru a účelu programu sa podujatia konajú vo forme stretnutí, workshopov, tréningu interkultúrneho dialógu.

Materiál k projektu „Kultúrny mediátor“ na stiahnutie

_

O autorovi

_

JUDr. Elena Zenkovich, CSc.

mediátorka

Vzdelanie

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – Mgr., JUDr.

Moskovská Štátna právnická akadémia – CSc.

Peterburská Univerzita ekonomiky a financií

Leningradský Štátny pedagogický inštitút Gercena

Osvedčenia

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského - osvedčenie mediátor

Pracovné skúsenosti

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha (Bratislava) - lektorka

Odborová Asociácia registrátorov, transfer-agentov a depozitárov/PARTAD (Moskva) - podpredseda

BARENTS GROUP LLC - konzultant

Národná banka, Oddelenie pre cenné papiere a investičný trh (Petrohrad) - vedúci ekonóm

Spôsob vedenia mediácie

Facilitatívny mediačný štýl, s cieľom uľahčenia komunikácie medzi sporovými stranami, s možným prechodom do evaluácie (hodnotenia, prekladania návrhov riešenia sporu) vo vhodných prípadoch. To všetko iba za predpokladu zachovania nestrannosti a nezávislosti, obojstranného súhlasu strán sporu a odbornej kompetencie v danej oblasti.

Jazyk

Slovenčina

Ruština

Druhy sporov

Občianske spory

Pracovné spory

Rodinné spory

Obchodné spory

Cenník

Výzva na mediáciu 59 €

Konzultácie a poradenstvo 39 €/hod.

Mediačný audit 69 €/hod.

Mediačné konanie 59 €/hod.

Mediátor + špecialista 89 €/hod.

Najnovšie príspevky mediátorky