kultúrny mediátor

Aktivity projektu „Kultúrny mediátor“ sú podporené Nadáciou mesta Bratislavy/Мероприятия проекта „Культурный медиатор“ поддерживаются Фондом города Братиславы

Na realizáciu projektových aktivít “Kultúrny mediátor” bola poskytnutá dotácia z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislava prostredníctvom Nadácie (zmluva o poskytnutí dotácie č. MIMV/255/2022 uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1965 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky). Štatutárny zástupca je JUDr. Elena Zenkovich, CSc.

Ciele projektu: vytváranie priestoru pre integráciu a spoločne strávený čas ľudí a komunít prichádzajúcich z Ukrajiny, organizovanie aktivít upriamujúcich pozornosť na solidaritu a inkluzívne hodnoty a aktivity, ktoré poukazujú na potreby všetkých ľudí bez rozdielu (obyvatelia/cudzinci/odídenci), s cieľom vnímať rozmanitosť ako obohatenie, nie ako hrozbu, budovanie vzájomnej otvorenosti a senzibilizácia situácie, v ktorej sa ľudí ocitli.

Projekt je zameraný na prevenciu konfliktov a nedorozumení, ktoré vznikajú v dôsledku rozdielov v kultúrnych, spoločenských názoroch, hodnotách a životnom štýle, znalosti rôznych jazykov a úrovne blahobytu.

Súbor podujatí sa vzťahuje na tieto oblasti:
– sociálna orientácia v oblasti zamestnanosti, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, ubytovania, kultúrneho voľného času
– prevencia viacsmerných konfliktných situácií a zmierovacie postupy
– možnosti mediácie pri riešení konfliktov
– vyučovacie metódy riešenia konfliktných situácií vrátane metódy konštruktívneho správania v strese, napätí, pri potenciálnom konflikte
– možnosti ochrany pred rôznymi formami diskriminácie, šikanou a iným protiprávnym konaním
– vysvetľujúca prevencia priestupkov vo sfére verejného života.

V závislosti od smeru a účelu programu sa podujatia konajú vo forme stretnutí, workshopov, tréningu interkultúrneho dialógu.

Materiál k projektu „Kultúrny mediátor“ na stiahnutie

 

Мероприятия проекта „Культурный медиатор“ поддерживаются Фондом города Братиславы

Для осуществления мероприятий проекта «Культурный медиатор» была предоставлена субсидия из фонда бюджета столицы Словацкой Республики города Братиславы (договор о предоставлении субсидии № MIMV/255/2022 заключен в соответствии § 51 Гражданского кодекса СР № 40/1965 с последующими изменениями и в соответствии с нормативными правовыми актами Словацкой Республики). Законным представителем является JUDr. Елена Зенькович, к.ю.н.

Цель проекта: Создание пространства для интеграции и совместного времяпрепровождения людей и сообществ, прибывающих из Украины, организация мероприятий, ориентированных на солидарность и инклюзивные ценности, и мероприятий, подчеркивающих потребности всех людей без исключения (жителей/иностранцев/беженцев) с целью восприятия разнообразия как обогащения среды обитания, а не как угрозы для неё, обеспечение взаимной открытости и осознания ситуации, в которой оказались люди.

Проект направлен на превенцию конфликтов и недоразумений, которые возникают в результате расхождения в культурных, социальных взглядах, ценностях и образе жизни, во владении разными языками и в уровнях достатка.

Комплекс мероприятий охватывает следующие направления:

– социальная ориентация в сфере трудоустройства, образования, медицинского обслуживания, проживания, культурного досуга;

– превенция разнонаправленных конфликтных ситуаций и примирительные процедуры;

– возможности медиации при разрешении конфликтов;

– обучение методам разрешения конфликтных ситуациях, в том числе методу конструктивного поведения в условиях стресса, напряжения, в потенциальном конфликте;

– возможности защиты от разных форм дискриминации, шиканы и иных неправомерных действий.

В зависимости от направления и цели программы мероприятия проводятся в форме встреч, семинаров, тренингов по межкультурному диалогу.

 

_

O autorovi

_

JUDr. Elena Zenkovich, CSc.

mediátorka

Vzdelanie

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – titul JUDr.

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – titul Mgr.

Fakulta správneho práva Moskovskej štátnej právnickej akadémie – titul CSc.

Fakulta činnosti komerčných bánk Peterburskej Univerzity ekonomiky a financií

Leningradský Štátny pedagogický inštitút Gercena

Osvedčenia

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského - osvedčenie mediátor

Pracovné skúsenosti

Občianske združenie mediácia.online – hlavný administrátor projektu "KLUB
Fides";

Národný inštitút vzdelávania a mládeže – lektorka

University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola
hotelová a ekonomická – lektorka

Základná škola s materskou školou – lektorka

Nadácia mesta Bratislavy – oficiálny zástupca grantového projektu „Kultúrny
mediátor“

Združenie účastníkov finančného trhu v Rusku – manažérka

Spôsob vedenia mediácie

Facilitatívny mediačný štýl, s cieľom uľahčenia komunikácie medzi sporovými stranami, s možným prechodom do evaluácie (hodnotenia, prekladania návrhov riešenia sporu) vo vhodných prípadoch. To všetko iba za predpokladu zachovania nestrannosti a nezávislosti, obojstranného súhlasu strán sporu a odbornej kompetencie v danej oblasti.

Jazyk

Slovenčina

Ruština

Druhy sporov

Občianske spory

Pracovné spory

Rodinné spory

Obchodné spory

Cenník

Výzva na mediáciu 59 €

Konzultácie a poradenstvo 39 €/hod.

Mediačný audit 69 €/hod.

Mediačné konanie 59 €/hod.

Mediátor + špecialista 89 €/hod.

Najnovšie príspevky mediátorky